[1]
“بررسی اثر عصاره آبی بذر درمنه کوهی بر پروماستیگوت و آماستیگوت لیشمانیا ماژور در شرایط برون‌تنی”, JKH, vol. 17, no. 1, pp. Page:9–17, Mar. 2022, doi: 10.22100/jkh.v17i1.2569.