[1]
“آسیب شدید نورون‌های دپامینرژیک جسم سیاه همراه با کاهش سطح سرمی مس می‌باشد”, JKH, vol. 18, no. 1, pp. Page:31–39, Nov. 2023, doi: 10.22100/jkh.v18i1.2813.