“بررسی اثر عصاره آبی بذر درمنه کوهی بر پروماستیگوت و آماستیگوت لیشمانیا ماژور در شرایط برون‌تنی”. مجله دانش و تندرستي در علوم پایه پزشکی, vol. 17, no. 1, Mar. 2022, pp. Page:9-17, https://doi.org/10.22100/jkh.v17i1.2569.