“آسیب شدید نورون‌های دپامینرژیک جسم سیاه همراه با کاهش سطح سرمی مس می‌باشد”. مجله دانش و تندرستي در علوم پایه پزشکی, vol. 18, no. 1, Nov. 2023, pp. Page:31-39, https://doi.org/10.22100/jkh.v18i1.2813.