“آسیب شدید نورون‌های دپامینرژیک جسم سیاه همراه با کاهش سطح سرمی مس می‌باشد”. مجله دانش و تندرستي در علوم پایه پزشکی 18, no. 1 (November 27, 2023): Page:31–39. Accessed July 18, 2024. https://knh.shmu.ac.ir/index.php/site/article/view/2813.