1.
آسیب شدید نورون‌های دپامینرژیک جسم سیاه همراه با کاهش سطح سرمی مس می‌باشد. JKH [Internet]. 2023 Nov. 27 [cited 2024 Jul. 18];18(1):Page:31-39. Available from: https://knh.shmu.ac.ir/index.php/site/article/view/2813