بررسي علل مصرف خون شسته شده در بیمارستان‌های آموزشی درمانی ارومیه در سال 1396. مجله دانش و تندرستي در علوم پایه پزشکی, [S. l.], v. 15, n. 2, p. Page:36–41, 2020. DOI: 10.22100/jkh.v15i2.2390. Disponível em: http://knh.shmu.ac.ir/index.php/site/article/view/2390.. Acesso em: 1 mar. 2024.