بررسي علل مصرف خون شسته شده در بیمارستان‌های آموزشی درمانی ارومیه در سال 1396

  • Omid Garkaz1 1- کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی- دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- شاهرود- ایران. http://orcid.org/0000-0002-7192-8629
  • Tohid Ebadi2 2- دانشجوی پزشکی- عضو کمیته تحقیقات دانشجویی- دانشگاه علوم پزشکی ارومیه- ارومیه- ایران.
  • Farooq Ahmadi3 3- کارشناس پرستاری- سازمان انتقال خون استان آذربایجان غربی- ارومیه- ایران.
  • Sima Masoudi4* 4- استادیار- گروه اپیدمیولوژی-دانشگاه علوم پزشکی ارومیه- ارومیه- ایران. http://orcid.org/0000-0002-0624-495X

چکیده

مقدمه: خون شسته شده فرآورده‌ای است که از خون کامل با انجام سانتریفوژ و خارج کردن پلاسما و شستن گلبول‌های قرمز در یک محلول ایزوتونیک به‌دست می‌آید. هدف این مطالعه تعیین علل مصرف خون شسته شده در بیمارستان‌های آموزشی درمانی ارومیه در سال 1396 می‌باشد.
مواد و روش‌ها: این مطالعه به‌صورت گذشته‌نگر بوده و شامل 75 درخواست خون شسته شده بیماران که در مجموع 135 واحد در بیمارستان‌های آموزشی درمانی امام خمینی، طالقانی، سیدالشهدا و مطهری تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی ارومیه از بانک خون طی سال 1396 درخواست شده بود. داده‌ها بعد جمع‌آوری وارد SPSS شده و با کمک آمار توصیفی تجزیه‌وتحلیل شد.
نتایج: در این مطالعه نتایج نشان داد که جنسیت زن با 41(7/54%) مورد و همچنین گروه سنی بین (45-31) سال با 18(24%) مورد در مجموع با 29 واحد جز بیشترین درخواست‌ها بوده، همچنین بخش دیالیز با 27(36%) مورد و با 48 واحد و نارسایی کلیه و قلب با 18(24%) مورد و با 32 واحد جز بیشترین درخواست‌ها بودند. کم‌خونی مزمن نیز علت بیشتر درخواست خون شستشو شده بود. بیشتر درخواست‌ها در شیفت صبح و بیشتر تحویل و تزریق‌ها نیز در شیفت عصر بوده و بیشتر بیمارها نیز تنها 1 واحد خون شستشو شده و برای یک‌بار درخواست، تحویل و تزریق داشته‌اند.
نتیجه‌گیری: میزان مصرف خون شسته شده در بیمارستان‌های آموزشی درمانی ارومیه به نسبت مناسب بوده ولی نیازمند آموزش و اطلاع‌رسانی به مراکز درمانی جهت استفاده مناسب و بجا از این فرآورده است.
انتشار مقاله
سپتامبر 29, 2020
چگونه ارجاع دهیم؟
GARKAZ1, Omid et al. بررسي علل مصرف خون شسته شده در بیمارستان‌های آموزشی درمانی ارومیه در سال 1396. مجله دانش و تندرستي در علوم پایه پزشکی, [S.l.], p. Page:36-41, سپتامبر. 2020. ISSN 2345-3753. قابل دسترسی در: <http://knh.shmu.ac.ir/index.php/site/article/view/2390>. تاریخ دسترسی: 04 دسامبر. 2020 doi: http://dx.doi.org/10.22100/jkh.v15i2.2390.
نوع مقاله
مقاله پژوهشي