بررسی سیستم نمره‌دهی آپاچي- دو در پیش‌بینی نتایج جداسازی از ونتیلاتور

نویسندگان

  • Jamileh Ramazani
  • Mohammad Hosseini

DOI::

https://doi.org/10.22100/jkh.v8i4.433

کلمات کلیدی:

آپاچی- دو، ونتیلاتور، جداسازی، نجات‌یافته، فوت‌شده، سرانجام بيماران.

چکیده

مقدمه: ظهور سیستم‌های نمره‌دهی آی‌ سی‌ یو (ICU) در راستای بهبود نتایج بخش‌های مراقبت ویژه ازطریق پیش‌بینی نتایج، گام مؤثری در جهت جداسازی سریع و به‌موقع بیماران از ونتیلاتور بوده است. در این مطالعه ارتباط بین نمره آپاچی- دو و سرانجام بيماران (نجات‌يافته، فوت‌شده) بستري مورد بررسی قرار گرفته است.

مواد و روش‌ها: در این مطالعه 300 بیمار بستری در آی‌سی‌یو جنرال (بيمارستان امام علي(ع) بجنورد) و آی‌سی‌یو جراحی (بيمارستان فارابي مشهد) و در یک دوره 6 ماهه مورد بررسي قرار گرفتند. جمع‌آوری داده‌هاي مربوط‌به انتخاب نمونه و مشخصات فردی با استفاده از پرسشنامه و داده‌هاي مربوط‌به فرم آپاچي- دو به روش ثبت از پرونده صورت گرفت. ورود داده‌های مربوط‌به فرم آپاچی- دو ناوس (1985) که شامل سه قسمت: نمره فیزیولوژیک حاد، نمره تطبیق بیماری‌های مزمن زمینه‌ای و نمره تطبیق سن می‌باشد، در 24 ساعت اول پذیرش با رعایت معیار حذف و شمول، انجام شد.

نتايج: بين ميانگين نمره آپاچي= دو 24 ساعت اول پذيرش برحسب سرانجام بيماري در دو بيمارستان تحت مطالعه تفاوت معناداري مشاهده شد. همچنين بين سطوح كراتينين سرم در دو گروه نجات‌يافته و فوت‌شده اختلاف آماري معناداري مشاهده شد (003/0=P). افزایش نمره آپاچی- دو 24 ساعت اول پذیرش در هر دو بیمارستان با افزایش مرگ‌و‌میر بیماران ارتباط آماری معناداری نشان داد. تمام بیماران با نمره آپاچی- دو بالاتر از 24 فوت نمودند و تمامی بیماران با نمره آپاچی- دو کمتر از 10 زنده ماندند. میزان مرگ‌و‌میر بیماران تحت مطالعه 23% بود.

نتیجه‌گیری: نتايج این مطالعه نشان داد که بين نمره آپاچي- دو 24 ساعت اول پذيرش با سرانجام بيماران (فوت شده و نجات‌يافته) رابطه معناداري وجود دارد به‌صورتي‌كه افراد با نمره آپاچي- دو بالاتر، ميزان مرگ‌و‌مير بيشتري نسبت‌به افراد با نمره آپاچي- دو كمتر داشتند.

مراجع

Bancalari E, Claure N. Strategies to accelerate weaning from respiratory support. Early Human Development 2013;89:s4-s6

Clark PA, Lettieri CJ. Clinical model for predicting prolonged mechanical ventilation. Journal of Critical Care 2013;28(5): 880.e1-7

Daniel Martin A, Smith BK, Gabrielli A. Mechanical ventilation, diaphragm weakness and weaning: A rehabilitation perspective. Respiratory Physiology & Neurobiology 2013;189(2):83-377.

Hosseini M, Ramazani J. The assessment of apache ii scoring system as predictor the outcomes of weaning from mechanical ventilation. Knowledge & Health 2007;2(3):2-7.

Mohammadi H, Haghighi M. The Assessment of mortality in ICU with different APACHE II scores. Journal of Guilan University of Medical Sciences 2006;15(59):85-90.

Paul M. The ICU book. 3rd ed: Lippincott Williams & Wilkins;2007;997-1004

de Melo SC, Prates L, Carvalho MD, Marcon SS, Pelloso SM. Cytopathological alterations and risk factors for uterine cervical neoplasm, Revista Gaucha de Enfermagem/ EENFUFRGS 2009;30(4):8-602

Raymond DP, Pelletier SJ, Crabtree TD, Schulman AM, Pruett TL, Sawyer RG. Surgical infection and the aging population. The American Surgeon 2001;67(9):32-827

Rordorf G, Koroshetz W, Efird JT, Cramer SC. Predictors of mortality in stroke patients admitted to an intensive care unit. Critical Care Medicine 2000;28(5):5-1301

Rahimzadeh P, Taghipouranvari Z, Hasani VA, The estimation of mortality rate based on APACHE II scoring system in surgical critical care unit at Hazrat Rasoul Akram Hospital. Hakim Medical Journal 2008;11(1):22-28.

Knaus WA, Draper EA, Wagner DP, Zimmerman JE. APACHE II: a severity of disease classification system. Critical Care Medicine 1985;(13):818-29.

Lee CK, Rainer TH. Application of APACHE II in the assessment, classification of severity and predictive ability of Chinese patients presenting to an emergency department resuscitation room. Hong Kong J Emerg Med 2002;9(4):188-194.

De Campos T, Cerqueira C, Kuryura L parreira JG, Solda S, Perlingeiro JA, et al. Morbimortality indicators in severe acute pancreatitis. JOP 2008;9(6):690-697.

Zali AR, Seddighi AS, Seddighi A, Ashrafi F. Comparison of the acute physiology and chronic health evaluation score (APACHE) II with GCS in predicting hospital mortality of neurosurgical intensive care unit patients. Global Journal of Health Science 2012;4(3):84-179.

Kim TK, Yoon JR. Comparison of the predictive power of the LODS and APACHE II Scoring Systems in a Neurological Intensive Care Unit. The Journal of International Medical Research 2012;40:777-786.

Fandino J, Stocker R, Prokop S, Trentz O, Imhof HG. Cerebral oxygenation and systemic trauma related factors determining neurological outcome after brain injury. J Clin Neurosci 2000;7 (3):226-33.

دانلود

چاپ شده

2013-07-02

شماره

نوع مقاله

مقاله پژوهشي