روند ارسال مقاله

این مجله از سیستم مجلات آزاد نسخه 2.4.3.0 استفاده میکند که یک نرم افزار کد باز اداره و انتشار مجلات تهیه شده توسط پروژه دانش عمومی است که تحت لیسانس GNU General Public License بصورت رایگان در اختیار همگان میباشد.

روند انتشار و دبیری او ج اس