گروه ویراستاری

مدير مسئول

 1. Javad Nourian, دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- بیمارستان امام حسین(ع)- متخصص بیهوشی و مراقبت‌های ویژه- عضو هیئت علمی., ایران

سردبير

 1. Sohrab Hajizadeh, استاد گروه فيزيولوژي دانشگاه تربيت مدرس, ایران

معاون سردبير

 1. Hamid Kalalian-Moghaddam, استاديار گروه فيزيولوژي دانشگاه علوم پزشكي شاهرود, ایران

هيئت تحريريه

 1. Sohrab Hajizadeh, استاد گروه فيزيولوژي دانشگاه تربيت مدرس, ایران
 2. nematollah Razmi, استاديار بيوشيمي دانشكده دامپزشكي دانشگاه شيراز, ایران
 3. Mohammad Shariati, استاديار گروه پزشكي اجتماعي دانشگاه علوم پزشكي شاهرود, ایران
 4. Seyed Mohammad Faghihi, استاد گروه فارماكولوژي دانشگاه تهران, ایران
 5. Anoshirvan Kazemnejad, استاد گروه آمار حياتي دانشگاه تربيت مدرس, ایران
 6. Hamid Kalalian-Moghaddam, استاديار گروه فيزيولوژي دانشگاه علوم پزشكي شاهرود, ایران
 7. Javad Mirnajafi-Zadeh, استاد گروه فيزيولوژي دانشگاه تربيت مدرس, ایران
 8. Seyed Abbas Mousavi, استاديار روانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شاهرود, ایران
 9. Eraj Nabipoor, استاد گروه داخلي دانشگاه علوم پزشكي بوشهر, ایران

ويراستاران تخصصي

 1. Ali Akbar Roudbari, دانشگاه علوم پزشکی شاهرود, ایران
 2. Ali Younesian, دانشگاه شاهرود, ایران
 3. Mehdi Manouchehri, دانشگاه علوم پزشکی شاهرود, ایران
 4. Zahra Mottaghi, دانشگاه علوم پزشکی شاهرود, ایران
 5. Ghasem Hesam, دانشگاه علوم پزشکی شاهرود, ایران
 6. فریده خسروی, دانشگاه علوم پزشکی شاهرود, ایران
 7. Anneh Mohammad Gharravi, دانشگاه علوم پزشكي شاهرود, ایران
 8. Roqayeh Aliyari, ایران
 9. Hossein Ebrahimi, دانشگاه علوم پزشكي شاهرود, ایران

طراحي و صفحه آراييشابن: 3753-2345