تیم سردبیری

هیئت تحریریه

مدیر مسئول
Smiley face نام: جواد

نام خانوادگی: نوریان

رشته تحصیلی: دکتری تخصصی بیهوشی

مرتبه علمی: استادیار

دانشگاه محل کار: دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

 ORCID0000-0003-0266-5543: ORCID

پست الکترونیک:javadnourian@gmail.com

 
سردبیر
Smiley face نام: آنه محمد

نام خانوادگی: یاپنگ غراوی

رشته تحصیلی: دکتری علوم تشریح

مرتبه علمی: دانشیار

دانشگاه محل کار: دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

عضو انجمن:

1.EASE (The European Association of Science Editors)

2.WAME (The World Association of Medical Editors)

پروفایل علمی:Scopus

ORCID: ORCID0000-0001-5113-5982

پست الکترونیک:annehgh@yahoo.com

  اعضای هیات تحریریه


   
Smiley face

نام: محمدحسن

 

نام خانوادگی: امامیان

رشته تحصیلی: دکتري تخصصی اپیدمیولوژی

مرتبه علمی: استاد

دانشگاه محل کار: دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

پروفایل علمی:Scopus

ORCID: ORCID0000-0002-1994-1105

پست الکترونیک:emamian@shmu.ac.ir


Smiley face

نام: علی اکبر

نام خانوادگی: رودباری

رشته تحصیلی: دکتري تخصصی بهداشت محیط

مرتبه علمی: دانشیار

دانشگاه محل کار: دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

پروفایل علمی:Scopus

ORCID: ORCID0000-0002-9672-3646

پست الکترونیک:roodbari@shmu.ac.ir


 
Smiley face

نام: امیر

نام خانوادگی: آتشی

رشته تحصیلی: دکتري تخصصی خون‌شناسی آزمایشگاهی و بانک خون

مرتبه علمی: استادیار

دانشگاه محل کار: دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

پروفایل علمی:Scopus

ORCID: ORCID0000-0002-3889-5642

پست الکترونیک:atashia@gmail.com


 
Smiley face

نام: شایسته

نام خانوادگی: جهانفر

رشته تحصیلی: اپیدمیولوژیست باروری

مرتبه علمی: دانشيار

دانشگاه محل کار: دانشگاه پزشكي تافت، بوستون، ماساچوست، آمريكا 

پروفایل علمی:Scopus

ORCID: ORCID0000-0001-6149-1067

پست الکترونیک:Shayesteh.Jahanfar@tufts.edu


 
Smiley face

نام: جواد

نام خانوادگی: علیزاده

رشته تحصیلی: دکتری تخصصی ژنتیک پزشکی

مرتبه علمی: استادیار

دانشگاه محل کار: گروه آناتومی انسانی و علوم سلولی دانشکده علوم بهداشت، دانشکده پزشکی مكزی رادی، دانشگاه مانیتوبا 130 ساختمان علوم پایه پزشکی

پروفایل علمی:Scopus

ORCID: ORCID0000-0001-9082-3083

پست الکترونیک:alizadej@myumanitoba.ca


 
Smiley face

نام: عبدالوهاب

نام خانوادگی: مرادی

رشته تحصیلی: دکتری تخصصی ویروس شناسی

مرتبه علمی: استاد

دانشگاه محل کار: مرکز تحقیقات بیماری های عفونی، دانشگاه علوم پزشکی گرگان

پروفایل علمی:Scopus

ORCID: ORCID0000-0003-2877-4190

پست الکترونیک:abmoradi@yahoo.com


 
Smiley face

نام: مظفر

نام خانوادگی: خزاعی

رشته تحصیلی: دکتری تخصصی علوم تشریح

مرتبه علمی: استاد

دانشگاه محل کار: دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

پروفایل علمی:Scopus

ORCID: ORCID0000-0003-0536-3217

پست الکترونیک:mkhazaei1345@yahoo.com

مدیر اجرایی


   
Smiley face

نام:منصور

 

نام خانوادگی:سرافراز

رشته تحصیلی: دکتري تخصصی بهداشت محیط

مرتبه علمی: استاديار

دانشگاه محل کار: دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

پروفایل علمی:Scopus

ORCID: ORCID0000-0002-3513-061X

پست الکترونیک:mansour.sarafraz@yahoo.com

اديتورها


Smiley face

نام: حیدر

 

نام خانوادگی: تولی

رشته تحصیلی: دکتري تخصصی آناتومی

مرتبه علمی: استاديار

دانشگاه محل کار: دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

پروفایل علمی:Scopus

ORCID: ORCID0000-0001-6540-9470

پست الکترونیک:toolee.hedi@gmail.com

   
Smiley face

نام: فاطمه 

نام خانوادگی: عسگريان

رشته تحصیلی: دکتري تخصصی انگل شناسي 

مرتبه علمی: استاديار

دانشگاه محل کار: دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

پروفایل علمی:Scopus

ORCID: ORCID0000-0002-3107-848X

پست الکترونیک:fa57asgarian@gmail.com


 
Smiley face

نام: محسن

نام خانوادگی: مهرابي

رشته تحصیلی: دکتري تخصصی نانو فناوري

مرتبه علمی: استادیار

دانشگاه محل کار: دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

پروفایل علمی:Scopus

ORCID: ORCID0000-0002-9891-4964

پست الکترونیک:mm.nanotech@gmail.com


 
Smiley face

نام: محمدعلي

نام خانوادگی: نوشك

رشته تحصیلی: دكتري تخصصي باكتري شناسي

مرتبه علمی: دانشيار

دانشگاه محل کار: دانشگاه علوم پزشکی شاهرود 

پروفایل علمی:Scopus

ORCID: ORCID0000-0002-0537-1156

پست الکترونیک:noshak_ma@yahoo.com