تماس مجله

آدرس پستی

Vice Chancellor for Research and Technology, Shahroud University of Medical Sciences, 7 Tir Square, Shahroud, Iran. Postal Code: 3614773947

تماس اصلی

Journal of Knowledge & Health in Basic Medical Sciences

شاهرود- ميدان هفت تير- دانشگاه علوم پزشكي شاهرود- ساختمان جديد- معاونت پژوهشي و فناوري- دفتر مجله دانش و تندرستي

 


تلفن: 02332394111
پست الکترونیک: knh@shmu.ac.ir

تماس حمایت

معصومه ميري
تلفن: 02332394111
پست الکترونیک: knh@shmu.ac.ir