تأثیر ویتامین Cتکمیلی بر سطح قند و چربی خون در بیماران دیابتی نوع II

نویسندگان

  • Mehri Delvarianzadeh دانشگاه علوم پزشکی شاهرودـ مربی گروه بهداشت
  • Maryam Abbasian دانشگاه علوم پزشکی شاهرودـ مربی گروه علوم پایه
  • Pirasteh Nourozi دانشگاه علوم پزشكي شاهرودـ كارشناس آزمايشگاه

DOI::

https://doi.org/10.22100/jkh.v3i1.203

کلمات کلیدی:

دیابت نوع II، ویتامین C، قند خون ناشتا، چربی خون، هموگلوبين گليكوزيله

چکیده

مقدمه: افراد ديابتي بيش­تر از افراد عادي در معرض عوارض متعدد قلبي- عروقی، عصبی، کلیوی، چشمی می­باشند. از آن­جا­که ويتامين C در بسياري از فعل و انفعالات شيميايي به­طور رقابتي جانشين گلوکز مي­شود و از گليکوزيله شدن غير آنزيمي پروتئين­ها از جمله هموگلوبين و لیپوپروتئین­ها جلوگيري مي­کند، به نظر مي­رسد در پیش­گیری از عوارض دیابت مؤثر باشد. در این مطالعه تأثیر ویتامین C تکمیلی بر روی میزان قند و چربی بیماران دیابت نوع II مورد بررسی قرار گرفته است.

مواد و روش­ها: اين مطالعه از نوع کارآزمايي باليني تصادفی دو سوکور می­باشدکه بر روي 136 بيمار مبتلا به ديابت نوع II انجام شده است. بیماران به­طور تصادفی در دو گروه دریافت­کننده ویتامین C (به مقدار 1250 گرم، پنج بار در روز، به مدت 3 ماه) و دارونما قرار گرفتند، میزان قند خون ناشتا، هموگلوبین گلیکوزیله، کلسترول، تری­گلیسرید LDL ,HDL آن­ها  قبل و بعد ازمطالعه اندازه­گیری شد و اطلاعات به­دست آمده با استفاده از آزمون t نمونه­هاي زوج و نرم­افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

نتايج: در این مطالعه اکثریت بیماران را زنان تشکیل داده­اند (در گروه دريافت­كننده ويتامين C، 7/64% و گروه شاهد 2/62%). ميانگين سني گروه دريافت­كننده ويتامين C برابر 8/6 ± 8/51 سال و گروه دارونما (شاهد) 7/9 ± 8/50 سال گزارش شده است. در پایان مطالعه در گروه مصرف­کننده ویتامین C نسبت به گروه شاهد ميانگین غلظت FBS، LDL، تري­گليسريد، كلسترول و هموگلوبين گليكوزيله به­طور معنا­داری کاهش و ميانگين HDL در گروه مصرف­کننده ویتامین C افزایش معنا­داری داشته است.

نتیجه­گیری:  نتایج مطالعه نشان می­دهد که ویتامین C تکمیلی، میزان قند و چربی خون را در بیماران دیابتی نوع دو کاهش می­دهد. لذا مصرف آن را می­توان به بیماران دیابتی توصیه نمود و به­این وسیله باعث کاهش عوارض این بیماری خواهیم بود.

مراجع

Marion JF, Medical nutrition therapy for diabetes mellitus and hyperglycemia of nondiabetic origin. In: Mahan LK, Escott-stump S, editors. Krauses food nutrition and diet therapy. 10th ed. Philadelphia pennsylavania: W.B. Saunders Company; 2004.p.742-780.

Hjelm k, Mufunda E, Nambozi G, Kemp J. Preparing nurses to face the pandemic of diabetes meilitus: A literature review. J Adv Nurs 2003; 4(5): 424-34.

Wild S, Roglic G, Green AS. Global prevalence of diabetes: Estimates for the year 2000 and projections for 2030. Diabetes Care 2004; 27: 1047-1053.

Azizi F, Janghorbani M, Hatami H. Epidemiology and control of common disorders in Iran. Tehran: Khosravi press; 2004.

Larijani B, Abolhasani F, Tabatabayi O, Mohajerani MR. Frequency of diabetes type II in Iran, 1380. Iranian Journal of Diabetes and Lipid Disorders 2005; 4(3): 83-85.

Esteghamati A, Gouya M, Abbasi M, Delavari M, Alikhani A, Alaedini S, et al. Prevalence of diabetes and impaired fasting glucose in the adult population of Iran: National survey of risk factors for non-communicable diseases of Iran. Diabetes Care 2008; 31(1): 96-98.

Brownlee M, Cerami A, Vlassara H. Advanced products of non–enzymatic glycosylation. In: Kahn CP, Weir, editors. Joslin’ S diabetes mellitus. Philadelphia: lea and Febiger; 1994. p.631-47.

Shoff SM, Mares-Perlman JA, Cruickshanks KJ, Klein R, Klein BE, Ritter LL. G Glycosylated hemoglobin concentrations and vitamin E, vitamin C, and beta-carotene intake in diabetic and nondiabetic older adults. Am J Clin Nutr 1993; 58(3): 412-6.

Waezulikova I, Krahulec B, Carsky J, Orszaghova Z. Effect of vitamin C and E on non enzymatic glycation and physicochemical properties of isolated erythrocyte membranes in diabetic patients. J Bratisl Lek Listy 2000; 101: 752-6.

Farvid MS. Effects of supplementation with vitamin C or E on blood suger and lipids of diabetic patients[dissertantion]. Tehran: Shaheed Beheshti University of Medical Sciences; 1998.

Darvish Moghaddam S, Moshtaghi Kashanian GH, Hayatbakhsh M, Mehdipour A. Effect of pharmacologic doses of vitamin C on glycosylated hemoglobin in type 2 diabetic patients. IJEM 2003; 4 (1): 15-21. Persian.

Erikson J, Kohvakka A. Magnesium and ascorbic acid supplementation in diabetes mellitus. Ann Nutr Metab 1995; 39: 217-23.

- Forghani B, Goharian V, Kassayian N, Amini M. The effect of vitamin C supplements on serum lipoprotein levels in NIDDM patients. J M C Isfahan Univ 2001; 2: 95-100. Persian.

Perry RC, Shankar RR, Fineberg N, McGill J, Baron AD. HbA1c measurement improves the detection of type 2 diabetes in high-risk individuals with nondiagnostic levels of fasting plasma glucose. Diabetes Care 2001; 24: 465-471.

Jesudason DR, Dunstan K, Leong D, Wittert GA. Macrovascular risk and diagnostic criteria for type 2 diabetes implications for the use of FPG and HbA1c for cost-effective screening. Diabetes Care 2003; 26: 485-490.

Padayatty SJ, Katz A, Wang Y, Eck P, Kwon O, Less JH, et al. Vitamin C as an antioxidant: Evaluation of its role in disease prevention. J Am Coll Nutr 2003; 22(1): 18-35.

Hillstrom RJ, Yacapin-Ammons AK, Lynch SM. Vitamin C inhibits lipid oxidation in human HDL. J Nutr 2003; 133:3047-3051.

Hallfrisch J, Singh VN ,Muller DC, Baldwin H. Bannon ME, Andres R. High plasma vitamin C associated with high plasma HDL- and HDL2 cholesterol. Am J Clin Nutr 1994; 60(1): 100-5.

Forghani B, Goharian V, Kasaeeian N, Amini M. The influence of supplemental vitamin C on glycosylated hemoglobin in patients with type 2 diabetes. mellitus. Int J Endocrinol Metab 2003; 2:67-70.

Afkhami-Ardekani M, Vahidi AR, Borjian L, Borjian L. Effect of vitamin C supplement on glycosylated hemoglobin in patients with type 2 diabetes. J Shah Sad Univ 2003; 10: 15-8. Persian.

دانلود

چاپ شده

2008-06-10

شماره

نوع مقاله

مقاله پژوهشي

مقالات بیشتر خوانده شده از همین نویسنده