تأثير ماساژ پاها بر سطح هوشیاری بیماران کمایی ضربه مغزی بستری در بخش مراقبت‌های ویژه(ICU): یک مطالعه کارآزمایی بالینی

نویسندگان

 • Jalil Azimian1 1- دانشگاه علوم پزشکی قزوین- دانشکده پرستاری و مامایی- گروه پرستاری.
 • Mohammad Abdi1
 • Mohammad Moradi1
 • Manhood Alipour Heidari2 2- دانشگاه علوم پزشکی قزوین- دانشکده پزشکی- گروه علوم پایه.
 • Leili Yekeh Fallah1
 • Mohammad Reza Sheikhi1

DOI::

https://doi.org/10.22100/jkh.v10i3.692

کلمات کلیدی:

ماساژ، سطح هوشیاري، کما، ضربه مغزي

چکیده

مقدمه: کما از نتایج اصلی صدمه مغزی است که مي‌تواند به‌واسطه صدمات تروماتیک یا غیر تروماتیک عارض گردد. ماساژ پاها می‌تواند در تغییر سطح هوشیاری بیماران کمایی مؤثر باشد. این مطالعه با هدف تعیین تأثير ماساژ پاها بر سطح هوشیاری بیماران کمایی ضربه مغزی بستری در بخش مراقبت‌های ویژه (ICU) بیمارستان‌های منتخب شهر قزوین انجام شد.

مواد و روش‌ها: این پژوهش از نوع كارآزمايي بالینی بوده که بر روی 40 بیمار کمایی بستری در بخش آی سی یو بیمارستان‌های شهید رجایی و تأمین اجتماعی شهر قزوین در سال 1393 انجام شد. بیماران با روش تخصیص تصادفی بلوکی در دو گروه مداخله و کنترل قرار گرفتند و سپس ماساژ هر دو پا به روش استروک (هر پا به مدت 5 دقیقه) برای 14 روز، روزانه یک نوبت انجام شده و سطح هوشیاری با استفاده از مقیاس کمای گلاسگو ثبت شد. جهت تجزیه وتحلیل داده‌ها از آزمون آماری (مجذور کای، تی مستقل، تی وابسته و آنالیز واریانس با اندازه‌های تکرار شونده) استفاده شد.

نتایج:مطالعه، نشان مي‌دهد كه بين میانگین سطح هوشیاری در گروه مداخله قبل از شروع ماساژ (58/1±80/5) و بعد از انجام ماساژ (41/2±6/10) اختلاف آماری معنی‌داری وجودداشت (001/0P=)، اما بين میانگین سطح هوشیاری در گروه کنترل قبل از مداخله (72/1±30/5) و پس از مداخله (03/3±94/6) طی 14روز اختلاف آماري معناداري وجود نداشت (06/0P=).

نتیجه‌گیری: ماساژ پاها می‌تواند سبب افزایش سطح هوشیاری بیماران کمایی ضربه مغزی شود و به‌عنوان روشی جهت افزایش سطح هوشیاری بیماران کمایی پیشنهاد می‌شود.

 

بیوگرافی نویسندگان

 • Jalil Azimian1، 1- دانشگاه علوم پزشکی قزوین- دانشکده پرستاری و مامایی- گروه پرستاری.
  دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت های ویژه
 • Mohammad Abdi1
  مربی و عضو هیئت علمی دانکده پرستاری و مامایی قزوین
 • Mohammad Moradi1
  مربی و عضو هیئت علمی دانشکده پرستاری و مامایی قزوین
 • Leili Yekeh Fallah1
  مربی و عضو هیئت علمی دانشکده پرستاری و مامایی قزوین
 • Mohammad Reza Sheikhi1
  مربی و عضو هیئت علمی دانشکده پرستاری و مامایی قزوین

مراجع

Puvanachandra P, Hyder AA. The burden of traumatic brain injury in Asia: a call for research. Pak J Neurol Sci 2009;4:27-32.

Iranian Legal Medicin 2012-2013.www.lmo.or.[Persian].

Miller RD, Eriksson LI, Fleisher LA, Wiener-Kronish JP, Young WL. Anesthesia: Elsevier Health Sciences;2009.

Cole E. Trauma care: initial assessment and management in the emergency department: John Wiley & Sons;2009.

Woodward S, Mestecky A-M. Neuroscience nursing: Evidence-Based Theory and Practice: John Wiley & Sons;2010.

Mandeep PK. Effectiveness of early intervention of coma arousal therapy in traumatic head injury patients. International Journal of Head Neck Surgery 2012;3:137-42.

Karma D, Rawat A. Effect of stimulation in coma. Indian Pediatr 2006;43:856-60.

Goudarzi F, Basampoor S, Zakeri-Moghadam M, Faghih-Zadeh S, Rezaie F, Mohamad-Zadeh F. Changes in level of consciousness during auditory stimulation by familiar voice in comatose patients. Iran Journal of Nursing 2010;23:43-50.[Persian].

Urbenjaphol P, Jitpanya C, Khaoropthum S. Effects of the sensory stimulation program on recovery in unconscious patients with traumatic brain injury. Journal of Neuroscience Nursing 2009;41:E10-E6.

Hajihosseini F, Avazeh A, Elahi N, Shariati A, Souri H. The effect of massage on comatos patients' vital signs, hospitalized in intensive care units. Arak Medical University Journal 2006;9:26-35.[Persian].

Chanif C, Petpichetchian W, Chongchareon W. Does foot massage relieve acute postoperative pain? a literature review. Nurse Media Journal of Nursing 2013;3:483-97.

Kaur J, Kaur S, Bhardwaj N. Effect of foot massage and reflexology'on physiological parameters of critically ill patients. Nursing and Midwifery Research 2012;8:223-33.

Khost N, Moshtagheshgh Z, Eemani E, Alavimajd H. Effect of foot massage on oxygen saturation in stroke patients hospitalized in intensive care unit of shohada tajrish hospital in 2006. Journal of Shahid Sadoughi Yazd of Medical Sciences 2006;14:69-75.[Persian].

Araghian Mojarad F, Jafari H, Gholipour A. Comparing the effects of familiar and unfamiliar voices as auditory sensory stimulation in level of consciousness among traumatic comatose patients in intensive care unit. Journal of Mazandaran University of Medical Sciences (JMUMS) 2013;22:208-14.[Persian].

Hosseinzadhe E, Mahmoodishan GR, Vakili MA, Kazeminejad K, Mohammadi MR, Taziki MH, et al. The effect of voice auditory stimulation on the consciousness of the coma patient suffering fram head injury. Jurnal of Research Develapment in Nursing & Midwifery 2013;9:1-9.[Persian].

Vahedian-Azimi A, Ebadi A, Jafarabadi MA, Saadat S, Ahmadi F. Effect of massage therapy on vital signs and gcs scores of ICU patients: A randomized controlled clinical trial. Trauma Monthly 2014;19:e17031.

دانلود

چاپ شده

2015-06-27

شماره

نوع مقاله

مقاله پژوهشي

مقالات بیشتر خوانده شده از همین نویسنده

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>