بررسي رابطه اختلال خواب و كيفيت زندگي جنسي در پرستاران شيفت در گردش

نویسندگان

  • Nooshin Ahmadian Chashemi1 1- دانشگاه آزاد اسلامي- واحد شاهرود- گروه روانشناسي.
  • Seyed Mohammad Mirrezaie2* 2- دانشگاه علوم پزشكي شاهرود- مركز تحقيقات علوم رفتاري و اجتماعي در سلامت- استادیار. orcid http://orcid.org/0000-0001-5352-4244
  • Shahnaz Nouhi1
  • Hossein Khastar3 3- دانشگاه علوم پزشكي شاهرود- دانشكده پزشكي- گروه فيزيولوژي.

DOI::

https://doi.org/10.22100/jkh.v13i1.1869

کلمات کلیدی:

کیفیت زندگی جنسی، پرستاران، کیفیت خواب، شيفت در گردش، شاهرود

چکیده

مقدمه: پرستاران به‌دليل اشتغال در نوبت كاري شب دارای مشکلات خواب می‌باشند. کیفیت زندگی جنسی می‌تواند تابلویی از وضعیت سلامت و کیفیت عمومی زندگی افراد باشد. هدف اين مطالعه بررسي ارتباط كيفيت خواب و كيفيت زندگي جنسي در پرستاران زن می‌باشد.

مواد و روش‌ها: مطالعه حاضر يك مطالعه مقطعي بوده و جامعه مورد مطالعه، پرستاران زن شاغل در بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی شاهرود (امام حسين و بهار) می‌باشد. نمونه‌گيري به‌صورت نمونه‌گیری در دسترس انجام گرفت. معیارهای ورود به مطالعه عبارتند از: سابقه يك سال كار به‌صورت شيفت در گردش در بيمارستان، داشتن حداقل دو شیفت شب در هفته، متأهل بودن و زندگی با همسر و تمایل به شرکت در مطالعه. همه شرکت‌کنندگان فرم رضـایت آگاهانـه را پیش از ورود به مطالعه تکمیل نمودند. ابزار گردآوری داده‌ها عبارت بود از فرم اطلاعات دموگرافیگ و تاريخچه پزشكي، پرسشنامه کیفیت زندگی جنسی زنان، پرسشنامه خواب پيتزبورگ و پرسشنامه خودکارآمدی جنسی. براي بررسی ارتباط بین عوامل دموگرافیک، تاريخچه پزشكي و کیفیت زندگی جنسی با خودکارآمدی جنسی از آزمون آماری تجزیه و تحلیل واریانس (ANOVA) و آزمون تی مستقلsample t-test) )Independent استفاده شد. براي تعیین عوامل پیش‌بینی‌کننده وضعیت کیفیت زندگی جنسی واحدهاي تحت پژوهش از تجزیه و تحلیل رگرسیون خطی چندگانه استفاده گردید.

نتایج: از بين 285 پرستار واجدشرايط، پرسشنامه 260 نفر براي تجزیه و تحلیل نهايي مورد ارزيابي قرار گرفت. نتايج بررسي نشان داد كـه 4/65 % از شركت‌كنندگان داراي كيفيت خواب در سطح ضعيف هستند. ميانگين نمره كيفيت زندگی جنسي نیز 71/8±60/67 به‌دست آمد. در بين متغيرهاي مورد مطالعه، سن پرستاران، سن همسر، مدت ازدواج، سابقه کار، خودکارآمدی جنسی و کیفیت خواب، همبستگي معني‌دار مستقیم با کیفیت زندگی جنسی نشان داد.

نتیجه‌گیری: باتوجه به اینکه متغیرهاي مورد بررسی 44 درصد تغییرات در کیفیت زندگی جنسی را تبیین می‌کنند و مهم‌ترين عامل پيشگويي‌كننده كيفيت خواب به‌دست آمد با در نظر گرفتن این نتایج می‌توان به ارتقاء کیفیت زندگی جنسی مبادرت نمود.

دانلود

چاپ شده

2018-05-26

شماره

نوع مقاله

مقاله پژوهشي