اثر یک دوره خود تزریقی سوستانون و مصرف امگا 3 بر سطوح سرمی کلسترول تام، عامل مغذی عصبی مشتق از مغز، لیپوپروتئین پر چگال، لیپوپروتئین کم چگال و آلانین آمینو ترانسفراز در بدنسازان مرد

نویسندگان

 • Vahid Valipour Dehnou1* 1- دانشگاه لرستان- دانشکده ادبیات و علوم انسانی- گروه علوم ورزشی- استادیار. orcid http://orcid.org/0000-0001-7049-8164
 • Hamidreza Sepahvand2 2- دانشگاه لرستان- دانشکده ادبیات و علوم انسانی- گروه علوم ورزشی- کارشناسی ارشد.
 • Fatemeh Omidali3 3- دانشگاه آیت الله بروجردی (ره)- دانشکده ادبیات و علوم انسانی- گروه علوم ورزشی- مربی.

DOI::

https://doi.org/10.22100/jkh.v13i1.1912

کلمات کلیدی:

استروئید آنابولیک، سوستانون، کلسترول، عامل مغذی عصبی مشتق از مغز.

چکیده

مقدمه: اثرات نامطلوب استفاده نادرست از داروهای آنابولیک-آندروژنیک شامل اختلالات قلبی-عروقی، سوء عملکرد کبد، بیماری کلیه، مشکلات بیضه، اختلالات روان‌پزشکی و رفتاری همچنین مشکلات دیگر در بدن انسان در هر دو جنس می‌باشد. هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر یک دوره خود تزریقی سوستانون و مصرف امگا 3 بر سطوح سرمی کلسترول تام، عامل مغذی عصبی مشتق از مغز، لیپوپروتئین پر چگال، لیپوپروتئین کم چگال و آلانین آمینو ترانسفراز در بدنسازان مرد بود.

مواد و روش‌ها: در این مطالعه نیمه تجربی، تعداد 14 مرد بدنساز (سن: 42/5±27/28 سال، وزن: 19/10±27/82 کیلوگرم، قد: 73/4±07/180 سانتی‌متر) به‌طور داوطلبانه وارد مطالعه شدند و به‌طور تصادفی به دو گروه تجربی 1 (7 نفر، مصرف سوستانون) و تجربی 2 (7 نفر، مصرف سوستانون و امگا 3) تقسیم شدند. همه آزمودنی‌ها به مدت 35 روز سوستانون تزریق کردند. در خلال این دوره، اعضاي گروه 2 روزانه به‌مدت 30 روز یک قرص امگا 3 (3 گرمی) مصرف کردند. در طول دوره‌ی مصرف، تمامی آزمودنی‌ها دارای تمرینات منظم بدنسازی بودند. نمونه‌های خونی در حالت ناشتا، 48 ساعت پیش و پس از دوره برای اندازه‌گیری سطوح کلسترول تام، عامل مغذی عصبی مشتق از مغز، لیپوپروتئین پر چگال، لیپوپروتئین کم چگال و آلانین آمینو ترانسفراز سرمی از آزمودنی‌ها گرفته شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آزمون‌های t زوجی و تجزیه و تحلیل کوواریانس، استفاده و سطح معنی‌داری 05/0>P در نظر گرفته شد.

نتایج: نتایج آزمون t زوجی نشان داد که در گروه 1 سطوح سرمی عامل مغذی عصبی مشتق از مغز آلانین آمینو ترانسفراز به‌طور معناداری افزایش یافت (05/0>P). اما در گروه 2 سطوح سرمی عامل مغذی عصبی مشتق از مغز و لیپوپروتئین پر چگال افزایش معنادار (05/0>P) و لیپوپروتئین كم چگال کاهش معنادار داشت (03/0=P). همچنین، نتایج آزمون کوواریانس نشان داد که اختلاف بین دو گروه تنها در غلظت‌های سرمی عامل مغذی عصبی مشتق از مغز معنادار شد (015/0=P) اما در متغیرهای دیگر معنادار نشد (05/0<P).

نتیجه‌گیری: مصرف سوستانون به تنهایی و سوستانون به همراه امگا 3 به‌مدت 35 روز در بدنسازان مرد باعث افزایش سطوح سرمی عامل مغذی عصبی مشتق از مغز شد، اما مصرف همزمان سوستانون و امگا 3 اثرات بیشتری داشت.

بیوگرافی نویسندگان

 • Vahid Valipour Dehnou1*، 1- دانشگاه لرستان- دانشکده ادبیات و علوم انسانی- گروه علوم ورزشی- استادیار.

  فیزیولوژی ورزشی، استادیار

 • Hamidreza Sepahvand2، 2- دانشگاه لرستان- دانشکده ادبیات و علوم انسانی- گروه علوم ورزشی- کارشناسی ارشد.
  کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی دانشگاه لرستان
 • Fatemeh Omidali3، 3- دانشگاه آیت الله بروجردی (ره)- دانشکده ادبیات و علوم انسانی- گروه علوم ورزشی- مربی.
  مربی، گروه تربیت بدنی، دانشگاه آیت الله بروجردی

دانلود

چاپ شده

2018-05-26

شماره

نوع مقاله

مقاله پژوهشي

مقالات بیشتر خوانده شده از همین نویسنده

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>