شیوع عفونت هلیکوباکتر پیلوری در زنان باردار ایران- یک مطالعه متاآنالیز

نویسندگان

  • Shamsi Abbasalizadeh1 1- دانشگاه علوم پزشکی تبریز- مرکز تحقیقات سلامت باروری- متخصص زنان
  • Zahra Darvishi2 2- دانشگاه علوم پزشکی ایلام- مرکز تحقیقات میکروب‌شناسی بالینی- كارشناس ارشد.
  • Fatemeh Abbasalizadeh3 3- دانشگاه علوم پزشکی تبریز- مرکز تحقیقات سلامت باروری- متخصص زنان
  • Milad Azami4 4- دانشگاه علوم پزشکی ایلام- کمیته تحقیقات دانشجویی- دانشجوی پزشکی
  • Milad Borji5 5- دانشگاه علوم پزشکی ایلام- کمیته تحقیقات دانشجویی- پرستار
  • Alireza Afshar Safavid6 6- دانشگاه علوم پزشکی اصفهان- گروه اپیدمیولوژی و آمار- استاديار

DOI::

https://doi.org/10.22100/jkh.v11i2.1255

کلمات کلیدی:

شیوع، هلیکوباکتر پیلوری، بارداری، مراقبت‌های دوران بارداری، حاملگی، متا آنالیز

چکیده

مقدمه: هلیکوباکترپیلوری، باکتری شناخته شده‌ای است و در ایجاد بیماری‌های گوارشی متعدد نقش دارد. مطالعات متعدد در ایران، شیوع هلیکوباکتر پیلوری در زنان باردار را در محدوده 7/7 تا 80 درصد گزارش کرده‌اند و برآورد کلی از آن وجود ندارد. مطالعه حاضر با هدف برآورد شيوع هلیکوباکتر پیلوری در زنان باردار ایرانی با استفاده از روش متاآناليز انجام شده است.

مواد و روش‌ها: با‌توجه به هدف مطالعه، مقالات چاپ شده در مجلات داخلی و خارجی در خصوص برآورد شیوع عفونت هلیکوباکترپیلوری در زنان باردار ایرانی مورد بررسی قرار گرفتند. به‌منظور دستيابي به مستندات مرتبط، بانک‌های اطلاعاتی داخلی و بین‌المللی شامل: Magiran، IranMedex، IranDoc، SID، Medlib، Scopus، Pubmed، Web of Sciences، Medline، ScienceDirect، Cochrane، Embase و همچنین موتور جستجوی Google Scholar بدون محدویت زمانی تا سال 1394 با استفاده از کلید واژه‌های استاندارد مورد جستجو قرار گرفتند. جستجو، استخراج داده و ارزیابی کیفی مقالات توسط دو نفر از پژوهشگران به‌صورت مستقل انجام شد. داده‌ها با استفاده از مدل اثرات تصادفی به‌روش متاآنالیز و نرم‌افزار Stata نسخه 1/11 مورد تجزيه و تحليل آماري قرار گرفتند.

نتایج: در این بررسی 22 مطالعه با حجم نمونه 1605 نفر مورد بررسی قرار گرفتند. شیوع هلیکوباکترپیلوری در زنان باردار ایرانی 9/45% (5/52-4/39: 95%) فاصله اطمینان برآورد گردید. کمترین و بیشترین شیوع هلیکوباکترپیلوری در زنان باردار مربوط‌به غرب (2/36%) و جنوب کشور (5/61%) است.

نتیجه‌گیری: شیوع هلیکوباکترپیلوری در زنان باردار ایرانی بالا و در حد جمعیت عمومی ایران می‌باشد و باید استراتژی‌های پیشگیرانه جهت کنترل این عفونت انجام شود.

مراجع

Sayehmiri F, Darvishi Z, Sayehmiri K, Soroush S, Emaneini M, Zarrilli R, et al. A systematic review and meta-analysis study to investigate the prevalence of helicobacter pylori and the sensitivity of its diagnostic methods in Iran. Iran Red Crescent Med J 2014;16:e12581.

ayehmiri K, Darvishi Z, Azami M, Qavam S. The prevalence of anemia in first, second and third trimester of pregnancy in iran: a systematic review and meta-analysis. IJOGI 2015;18:7-15.

Muhsen K, Cohen D. Helicobacter pylori infection and anemia. Am J Trop Med Hyg 2013;89:398.

Azami M, Darvishi Z, Borji M, Sayehmiri K. Helicobacter pylori infection is associated with anemia in pregnant women-a meta-analysis study. Iran J Med Microbiol. In press 2016.

Gross S, Librach C, Cecutti A. Maternal weight loss associated with hyperemesis gravidarum: a predictor of fetal outcome. Am J ObstetGynecol 1989;160:906-9.

Go MF. Review article: natural history and epidemiology of helicobacter pylori infection. Aliment Pharmacol Ther 2002;16:3-15.

Parashi Sh, Shohreh Bahasadri, Alirezaiei M. Assessing the Association between iron deficiency Anemia and H. Py-lori Infection among pregnant women referring to a busy antenatal clinic in Tehran-Iran. Shiraz E-Medical Journal 2013;14:153-61.

Nanbakhsh F, Mohaddesi H, Bahadory F, Javad Amirfakhrian, Mazloomi P. Comparison of helicobacter pylori infection between pregnant women with hyperemesis gravidarumand and controls. World Applied Sciences Journal 2013;28:1918-22.

Dolatian M, Noori R, Zojagy H, Alavi Majd H. The relationship between helicobacter pylori infection and anemia in pregnant women. Medical Journal of Reproduction & Infertility 2007;8:238-46.

Shahbazian N, Behrouz A, Garmsiri A, Yazdanpanah L. The relationship between helicobacter pylori infection and serum ferritin levels in pregnant women (Third Trimester). The Iranian Journal of Obstetrics, Gynecology And Infertility 2013;16:1-6.[Persian].

Salimi-Khayati A, Sharami H, Mansour-Ghanaei F, Sadri S, Fallah M. Helicobacter pylori seropositivity and the incidence of hyperemesis gravidarum. Med Sci Monit 2003;9:12-5.

Kazerooni T, Taallom M, Ghaderi A. A. helicobacter pyloriseropositivity in patients with hyperemesis gravidarum. Gynecology and Obstetrics 2002;79:217-20.

ilam town. Journal of Ilam University of Medical Sciences 2013;21:51-8.[Persian].

Ghasemi Sh, Ranjba M, Afsari A. Evaluation of the effect of helicobacter pylori in induction of hyperemesis gravidarum. The Razi Journal of Medical Sciences 2009;16:141-5.[Persian].

Malek M, Ghorbani R, Nameni M, Mousavi SH, Malek F, Eskandarian R, et al. Association between Helicobacter Pylori infection and first miscarriage. Koomesh, Journal of Semnan University of Medical Sciences 2007;8:229-232.[Persian].

Von Elm E, Altman DG, Egger M, Pocock SJ, Gotzsche PC, Vandenbroucke JP. The strengthening the reporting of observational studies in epidemiology (STROBE) statement: guidelines for reporting observational studies. Ann Intern Med 2007;147:573-7.

Cardaropoli S, Rolfo A, Todros T. Helicobacter pylori and pregnancyrelated disorders. World J Gastroenterol 2014;20:654-64.

Baraunwald E, Fauci AS, Kasper DL. Principles of internal medicine. 15th ed. New Yourk: McGraw Hill;2001.p.236-240, 282,1652-1653.

Penny DS. Helicobacter pylori and severe nausea and vomiting during pregnancy. J Midwifery Womens Health 2005;50:418-22.

Mubarak N, Gasim GI, Khalafalla KE, Ali NI, Adam I. Helicobacter pylori, anemia, iron deficiency and thrombocytopenia among pregnant women at Khartoum, Sudan. Trans R Soc Trop Med Hyg 2014;108:380-4.

Baingana RK, Enyaru JK, Tjalsma H, Swinkels DW, Davidsson L. The aetiology of anaemia during pregnancy: a study to evaluate the contribution of iron deficiency and common infections in pregnant Ugandan women. Public Health Nutr 2014;18:1423-35.

Epstein A, Wing DA, Ouzounian JG, Miller DA, Lee RH. Helicobacter pylori and thrombocytopenia in the pregnant hispanic population. J Matern Fetal Neonatal Med 2012;25:2588-90.

Karaer A, Ozkan O, Ozer S, Bayir B, Kilic S, Babur C, et al. Gastrointestinal symptoms and Helicobacter pylori infection in early pregnancy. A seroepidemiologic study. Gynecol Obstet Invest 2008;66:44-6.

Laiho LR, Salomaa A, Rautelin H, Koskela P, Sarna S, Kosunen TU. Accelerated decline in Helicobacter pylori seroprevalence rate during the screen and treat project in Vammala, Finland, as demonstrated in 29- to 45-year-old pregnant women. APMIS 2004;112:34-8.

Fukuia O, Shimoya K, Shimizu T, Fukuda H, Wasada K, Murata Y. Helicobacter pylori infection and platelet counts during pregnancy. Int J Gynecol Obstet 2005;89:26-30.

Atherton JC, Blaser MJ. Helicobacter pylori infections. In: Harrison TR, Wintrobe MM, Thorn GW, Adans RD. Harrison's principles of internal medicine. 16th ed. New York: McGraw-Hill;2005.

Abbasalizadeh F, Abbasalizadeh SH, Bastani P, Bonyadi MR. Helicobacter pylori and Cag aantibodies in hyperemesis gravidarum (HG). African Journal of Microbiology Research 2012;5:2100-2.

Kazemzadeh M, Kashanian M, Baha B, Sheikhansari N. Evaluation of the relationship between helicobacter pylori infection and hyperemesis gravidarum. Med J Islam Repub Iran 2013;28:1-6.

Ghasempour Shirazi L, Rafie Tari Sh. The relationship between helicobacter pylori infection and hyperemesis gravidarum in pregnant woman. Tehran University Medical Journal 2015;73:182-91.

Jamal A, Pooransari P, Ansari R. Relationship between H. pylori and hyperemesis gravidarum. Acta Medica Iranica 2004;42:367-70.

Basirat Z, Kashifard M. Helicobacter pyloriand and its correlation with hyperemesis gravidarum. Journal of Ardabil University of Medical Sciences (JAUMS) 2009;9:119-26.[Persian].

Ehteram H, Mesdaghinia E, Mazoochi T. Helicobacter pylori and hyperemesis gravidarum. Arak Medical University Journal (Rahavard Danesh) 2009;12:1-7.[Persian].

Abedi Asl Z, Nateghi F, Etaati Z, Sobhani A. Helicobacter pylori serology in pregnant women with hyperemesis gravidarum. Journal of Hormozgan University of Medical Sciences 2007;11:13-6.[Persian].

Khedmat H, Yari F. Detection of helicobacter pylori in hyperemesis. Yafteh 2004;5:17-20.

Rahmanpour H, Hosseini S, Mousavinasab S, Nazarian M, Khodayar M. The Association between hyperemesis gravidarum (HG) and helicobacter pylori (H.pylori) infection. ZUMS Journal 2007;15:27-34.

Ali BSh, Jadidi R. Association of helicobacter seropositivity and hyperemesis gravidarum. Pejouhandeh Quarterly Research Journal 2006;11:157-3.[Persian].

Yaghmaei M, Mohammadi M, Pahlavani S. The correlation between Helicobacter pylori antibody and hyperemesis gravidarum. The Journal of Qazvin University of Medical Sciences 2006;9:53-7.[Persian].

Lalooha F, HajManochehri F, Javadi A, Bayat N. Helicobacter pylori infection and hyperemesis gravidarum. The Journal of Qazvin University of Medical Sciences 2006;9:58-60.[Persian].

Moradan S, Ghorbani R, Malek M. Evaluation the relationship between helicobacter pylori infection and vomiting during pregnancy. The Iranian Journal of Obstetrics, Gynecology And Infertility 2008;11:37-42.[Persian].

Bagheri N, Amirali Akbari S, Sayehmiri K, Fasihi Dastjerdi M, Jamshidian N. Relationship btween helicobacter pylory and preeclampsia in women pregnant refer to shahyd mostafa khominy

دانلود

چاپ شده

2016-03-15

شماره

نوع مقاله

مقاله پژوهشي

مقالات بیشتر خوانده شده از همین نویسنده

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>