دوره 4، شماره 1: 1388

فهرست مطالب

مقاله پژوهشي

Sohrab Hajizadeh , Soghrat Faghehzadeh , Mohammad Khaksari , Mohammad Hossein Boskabadi , Akabar Pejhan , Mohammad Rostampour , Parvin Babaei , Mahin Deyanat , Javad Naserian , Mohammadebrahim Rezvani
1-7
Ali Asghar Yarmohammadi , Mahmoud Moulaei , SAmira Yaghoubi
8-11
Azadeh Safaei , Bijhan Moghimi -Dehkordi , Seyed Reza Fatemi , Elham Maserat , Fateme Nemati malek , Mohammad amin Pourhosseingholi , Mohammadreza Zali
12-15
Seyede Shohre Alavi , Issa Ebrahimzade , Davoud Karimzadgan-Moghaddam , Mohammad Attaran , Ramin Mehrdad , Banafshe Golestan
16-23
Mohammad Amiri , Amir Kasaeian
24-29
Mahnaz Motamedi , Pourandokht Afshari , Seyed Mohmoud Latifi
30-35
Asghar Mohammadpourasl , Parivash Asgharian , Fateme Rostami , Arezo Azizi , Hossein Akbari
36-39
Mohammad Hadi Dehghani , Emad Dehghanifard , Kamal Azam , Alireza Asgari , Mohammad Mahdi Baneshi
40-44
Mahbobeh Ghabel , Talat Khadivzade
45-47
Smiley face
محتویات مجله دانش و تندرستي در علوم پایه پزشکی تحت پوشش قوانین حق نشر و تکثیر بین المللی (CC-BY-NC) است. طبق این مجوز همه استفاده کنندگان اجازه مطالعه، کپی و توزیع مطالب مجله برای مقاصد غیر تجاری منوط به ارجاع به کار دارند.
©این سایت با استفاده از ojs ایجاد شده است. انتشار مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است.