دوره 4، شماره 1: 1388

فهرست مطالب

مقاله پژوهشي

Sohrab Hajizadeh, Soghrat Faghehzadeh, Mohammad Khaksari, Mohammad Hossein Boskabadi, Akabar Pejhan, Mohammad Rostampour, Parvin Babaei, Mahin Deyanat, Javad Naserian, Mohammadebrahim Rezvani
1-7
Ali Asghar Yarmohammadi, Mahmoud Moulaei, SAmira Yaghoubi
8-11
Azadeh Safaei, Bijhan Moghimi -Dehkordi, Seyed Reza Fatemi, Elham Maserat, Fateme Nemati malek, Mohammad amin Pourhosseingholi, Mohammadreza Zali
12-15
Seyede Shohre Alavi, Issa Ebrahimzade, Davoud Karimzadgan-Moghaddam, Mohammad Attaran, Ramin Mehrdad, Banafshe Golestan
16-23
Mohammad Amiri, Amir Kasaeian
24-29
Mahnaz Motamedi, Pourandokht Afshari, Seyed Mohmoud Latifi
30-35
Asghar Mohammadpourasl, Parivash Asgharian, Fateme Rostami, Arezo Azizi, Hossein Akbari
36-39
Mohammad Hadi Dehghani, Emad Dehghanifard, Kamal Azam, Alireza Asgari, Mohammad Mahdi Baneshi
40-44
Mahbobeh Ghabel, Talat Khadivzade
45-47
Smiley face
محتویات مجله دانش و تندرستي در علوم پایه پزشکی تحت پوشش قوانین حق نشر و تکثیر بین المللی (CC-BY-NC) است. طبق این مجوز همه استفاده کنندگان اجازه مطالعه، کپی و توزیع مطالب مجله برای مقاصد غیر تجاری منوط به ارجاع به کار دارند.
©این سایت با استفاده از ojs ایجاد شده است. انتشار مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است.