بررسي علل مصرف خون شسته شده در بیمارستان‌های آموزشی درمانی ارومیه در سال 1396

نویسندگان

  • Omid Garkaz1 1- کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی- دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- شاهرود- ایران. orcid http://orcid.org/0000-0002-7192-8629
  • Tohid Ebadi2 2- دانشجوی پزشکی- عضو کمیته تحقیقات دانشجویی- دانشگاه علوم پزشکی ارومیه- ارومیه- ایران.
  • Farooq Ahmadi3 3- کارشناس پرستاری- سازمان انتقال خون استان آذربایجان غربی- ارومیه- ایران.
  • Sima Masoudi4* 4- استادیار- گروه اپیدمیولوژی-دانشگاه علوم پزشکی ارومیه- ارومیه- ایران. orcid http://orcid.org/0000-0002-0624-495X

DOI::

https://doi.org/10.22100/jkh.v15i2.2390

چکیده

مقدمه: خون شسته شده فرآورده‌ای است که از خون کامل با انجام سانتریفوژ و خارج کردن پلاسما و شستن گلبول‌های قرمز در یک محلول ایزوتونیک به‌دست می‌آید. هدف این مطالعه تعیین علل مصرف خون شسته شده در بیمارستان‌های آموزشی درمانی ارومیه در سال 1396 می‌باشد.

مواد و روش‌ها: این مطالعه به‌صورت گذشته‌نگر بوده و شامل 75 درخواست خون شسته شده بیماران که در مجموع 135 واحد در بیمارستان‌های آموزشی درمانی امام خمینی، طالقانی، سیدالشهدا و مطهری تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی ارومیه از بانک خون طی سال 1396 درخواست شده بود. داده‌ها بعد جمع‌آوری وارد SPSS شده و با کمک آمار توصیفی تجزیه‌وتحلیل شد.

نتایج: در این مطالعه نتایج نشان داد که جنسیت زن با 41(7/54%) مورد و همچنین گروه سنی بین (45-31) سال با 18(24%) مورد در مجموع با 29 واحد جز بیشترین درخواست‌ها بوده، همچنین بخش دیالیز با 27(36%) مورد و با 48 واحد و نارسایی کلیه و قلب با 18(24%) مورد و با 32 واحد جز بیشترین درخواست‌ها بودند. کم‌خونی مزمن نیز علت بیشتر درخواست خون شستشو شده بود. بیشتر درخواست‌ها در شیفت صبح و بیشتر تحویل و تزریق‌ها نیز در شیفت عصر بوده و بیشتر بیمارها نیز تنها 1 واحد خون شستشو شده و برای یک‌بار درخواست، تحویل و تزریق داشته‌اند.

نتیجه‌گیری: میزان مصرف خون شسته شده در بیمارستان‌های آموزشی درمانی ارومیه به نسبت مناسب بوده ولی نیازمند آموزش و اطلاع‌رسانی به مراکز درمانی جهت استفاده مناسب و بجا از این فرآورده است.

فایل‌های دیگر

چاپ شده

2020-09-29

شماره

نوع مقاله

مقاله پژوهشي

مقالات بیشتر خوانده شده از همین نویسنده

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>