بررسي اثر بخشي كرم 5% تري كلرواستيك اسيد در درمان ضايعات ليشمانيوز پوستي

Mohammad-Ali Nilforoushzadeh
, Fariba Jaffary
, Elahe Haftbaradaran
دانشگاه علوم پزشكي تهران- مركز آموزش و پژوهش بيماري¬هاي پوست و جذام- دانشيار پوست.
دانشگاه علوم پزشكي اصفهان- دانشكده داروسازي- گروه فارماکولوژی- دانشيار فارماکولوژی
دانشگاه علوم پزشكي اصفهان- مركز تحقيقات بيماري¬هاي پوستي و سالك صديقه طاهره- پزشك عمومي.

چکیده


مقدمه: بيماري ليشمانيوز جلدي (سالك) يك بيماري اندميك و گسترده در سطح ايران مي­باشد. اسكار نازيبايي كه از اين بيماري به­جا مي­ماند به­عنوان يك مشكل جدي رواني براي اين بيماري قلمداد مي­شود. اين مطالعه جهت بررسي اثر كرم 5% تري كلرواستيك اسيد در درمان ضايعات ندولر پاپولر ليشمانيوز جلدي طراحی گردید.

مواد و روش­ها: در مطالعه case series از بيماران مبتلا به سالك مراجعه­كننده به مركز تحقيقات بيماري­هاي پوستي و سالك، اسمير به­عمل آمد و در صورت مثبت بودن اسمير به­صورت تصادفي تحت درمان موضعي كرم TCA 5% روزانه 2 بار تا 8 هفته یا تا زمان بهبودي (اپیتلیزاسیون) كامل ضايعه قرار گرفتند. پس از پايان دوره درمان، بيماران بر اساس نحوه پاسخ به درمان در سه گروه بهبودي كامل، بهبودي نسبي و عدم بهبودي قرار گرفتند. بيماران 6 ماه پس از بهبودي كامل ضايعه از نظر اندازه اسكار ناشي از اين بيماري بررسي شدند. يافته­هاي به­دست آمده توسط نرم­افزار SPSS وارد رايانه شده و مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.

نتايج: ميانگين مساحت ضايعه قبل از درمان mm290/81± 81/38 بود كه پس از 6 ماه از اتمام درمان mm21/9± 6/3 شده است. میزان بهبودي كامل از 1 نفر (3/6%) در هفته دوم به 13 نفر (%7/86) در هفته هفتم رسيده و در هفته هشتم كليه بيماران پاسخ كامل داده بودند. بيماران عارضه مهمی پيدا نكردند و فقط يك بيمار دچار اريتم مختصر در هفته دوم و ادم در ناحيه مصرف كرم در هفته پنجم پيدا كرد كه پس از 2 هفته برطرف شد.

نتيجه­گيري: با توجه به حصول بهبودي كامل در كليه بيماران اين مطالعه در هفته هشتم، عوارض و هزينه كم دارو نسبت به درمان­هاي مشابه و اثربخشي تري كلرواستيك اسيد در بهبودي اسكار، به­نظر مي­رسد استفاده از كرم TCA 5% مي­تواند به­عنوان يك درمان جايگزين در بيماران مبتلا به سالك مطرح شود. طراحی یک مطالعه دو سویه کور در این راستا جهت حصول نتیجه­گیری قابل اعتماد ضروری می­باشد.


واژه های کلیدی


كرم تري كلرواستيك اسيد، ليشمانيوز پوستي.

تمام متن:

PDF XML

مراجع


Asilian A. Cutaneous Leishmaniasis. Isfahan University.1992.

Piscopo TV, Mallia Azzopardi C. Leishmaniasis. Postgrad Med J 2007;82(976):649-57.

Desjeux P. Leishmaniasis: current situation and new perspectives. Comp Immunol Microbiol Infect Dis 2004;27:305-18.

Reithinger R, Dujardin JC, Louzir H, Pirmez C, Alexander B, Brooker S. Cutaneous leishmaniasis. Lancet Infect Dis 2007;7(9):581-96.

Bailey MS, Lockwood DN. Cutaneous leishmaniasis. Clin Dermatol 2007; 25(2):203-11.

Murray HW, Berman JD, Davies CR, Saravia NG. Advances in leishmaniasis. Lancet 2005;366(9496):1561-77.

Minodier P, Parola P. Cutaneous leishmaniasis treatment. Travel Med Infect Dis 2007;5(3):150-8.

Mahajan VK. Sharma NL. Therapeutic options for cutaneous leishmaniasis. J Dermatolog Treat 2007;18(2):97-104.

Khatami A, Firooz A, Gorouhi F, Dowlati Y. Treatment of acute old world cutaneous leishmaniasis: a systematic review of the randomized controlled trials. J Am Acad Dermatol 2007;57(2):335.e1-29.

Minodier P, Noel G, Blanc P, Uters M, Retornaz K, Garnier JM. Management of cutaneous leishmaniasis in adults and children. Med Trop 2005;65(5):487-95.

Matarasso SL, Glogau RG. Chemical face peels. Dermatol Clin 1991; 9:13.

Glogau RG, Matarasso SL. Chemical peels. Trichloroacetic acid and phenol. Dermatol Clin 1995;13(2):263-76.

Bridenstine JB, Dolezal JF. Standardizing chemical peel solution formulations to avoid mishaps. Great fluctuations in actual concentrations of trichloroacetic acid. J Dermatol Surg Oncol 1994;20(12):813-6.

Coleman WP 3rd. Dermal peels. Dermatol Clin 2001;19(3):405-11.

Lawrence N, Cox SE, Cockerell CJ, Freeman RG, Cruz PD. A comparison of the efficacy and safety of jessner's solution and 35% trichloroacetic acid vs 5% fluorouracil in the treatment of widespread facial actinic keratosis. Arch lDermatol 1995;131(2):176-181.

Garrett SJ, Robinson JK, Roenigk HH Jr. Trichloroacetic acid peel of molluscum contagiosum in immunocompromised patients. J Dermatol Surg Oncol 1992;18(10):855-857.

Taner ZM, Taskiran C, Onan AM, Gursoy R, Himmetoglu O. Therapeutic value of trichloroacetic acid in the treatment of isolated genital warts on the external female genitalia. J Reprod Med 2007;52(6):521-5.

Rubin MG. Trichloroacetic acid and other non-phenol peels. Clin Plast Surg 1992;19(2):525-536.

Al-Waiz MM, Al-Sharqi AI. Medium-depth chemical peels in the treatment of acne scars in dark-skinned individuals. Dermatol Surg 2002;28(5):383-7.

Yug A, Lane JE, Howard MS, Kent DE. Histologic study of depressed acne scars treated with serial high-concentration (95%) trichloroacetic acid. Dermatol Surg 2006;32(8):985-90.

Effron C, Briden ME, Green BA. Enhancing cosmetic outcomes by combining superficial glycolic acid (alpha- hydroxy acid) peels with nonablative lasers, intense pulsed light, and trichloroacetic acid peels. Cutis 2007;79(1):4-8.

Yamamoto Y, Uede K, Yoni N, Furukawa F. Expression patterns of proliferating cell nuclear antigen in trichloroacetic acid peeled skin. J Dermatol 2007;34(2):95-8.

Zakopoulou N, Kontochristopoulos G. Superficial chemical peels. Journal of cosmetic Dermatology 2006;5(3):246-253.

Nilforoushzadeh MA, Jaffary F, Reiszadeh MR. Comparative effect of topical trichloroacetic asid and intralesional meglumin antimoniate in the treatment of acute cutaneous leishmaniasid. Int J pharmacol 2006;2(6):633-63.[Persian].

Nilforoushzadeh MA, Jaffary F, Derakhshan R, Haftbaradaran E. Comparison of healing effects of local injection of glucantime with or without trichloroacetic acid 50% in cutaneous leishmaniasis. JIMS 2009:27(98):460-7.

Coleman WP. Dermal peels. Dermatol Clin 2001;19(3):405-411.

Cho SB, Park CO, Chung WG, Lee JB, Chung KY. Histometric and histochemical analysis of the effect of trichloroacetic acid concentration in the chemical reconstruction of skin scars method. Dermatol Surg 2006;32(10):1231-6.
DOI: 10.22100/jkh.v4i4.191

Smiley face
محتویات مجله دانش و تندرستي در علوم پایه پزشکی تحت پوشش قوانین حق نشر و تکثیر بین المللی (CC-BY-NC) است. طبق این مجوز همه استفاده کنندگان اجازه مطالعه، کپی و توزیع مطالب مجله برای مقاصد غیر تجاری منوط به ارجاع به کار دارند.
©این سایت با استفاده از ojs ایجاد شده است. انتشار مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است.