بررسی کارایی کیتوزان در جذب آنتی‌بیوتیک مترونیدازول از محیط‌های آبی: مدلینگ با استفاده از روش رویه سطح پاسخ براساس طراحی نقاط مرکزی، مطالعات ایزوترم و سینتیک

Mehdi Salari ORCID:0000-0003-0391-0758
, Amir Shabanloo ORCID:0000-0002-1799-1993
, Mohammad Darvish Motevalli ORCID:0000-0003-4587-517X
, Shahrokh Nazmara ORCID:0000-0001-7726-7860
, Fatemeh Eslami ORCID:0000-0001-5659-5750

چکیده


مقدمه: وجود آنتی‌بیوتیک‌ها در آب‌هاي آشامیدنی سبب مشکلات بهداشتی برای انسان می‌گردد. مطالعه حاضر توانایی کیتوزان در جذب آنتی‌بیوتیک مترونیدازول از محیط‌های آبی را مورد بررسی قرار داد.

مواد و روش‌ها: اين مطالعه در مقیاس آزمایشگاهی در یک سیستم ناپیوسته انجام پذیرفت. تأثیر متغیرهای ورودی شامل pH، زمان تماس، دوز کیتوزان و غلظت مترونیدازول در غالب طراحی نقاط مرکزی براساس روش رویه پاسخ بر روی کارآیی جذب مورد بررسی قرار گرفتند. مطالعات ایزوترمی و سینتیکی پس از بهینه‌سازی متغیرهای ورودی انجام پذیرفت. به‌منظور سنجش غلظت باقی‌مانده مترونیدازول از اسپکتروفوتومتر 5000 DR در طول موج nm 320 استفاده شد.

نتایج: نتایج نشان داد فرآیند جذب از یک مدل درجه دوم چند جمله‌ای با مقادیر F و P به‌ترتیب 936/990 و 0001/0>P و 9989/0=R2 و 9979/0=Adj-R2 پیروی می‌کند. شرایط بهینه 74/4 =pH، min60=زمان تماس، g/L5/1=دوز کیتوزان و mg/L20= غلظت مترونیدازول به‌دست آمد که در این شرایط بالاترین راندمان حذف حدود 85% حاصل گردید. همچنین فرآیند جذب از ایزوترم لانگمویر و سینتیک شبه درجه اول با مقادیر R2 به‌ترتیب 9965/0 و 9859/0 پیروی می‌کند.

نتیجه‌گیری: در این مطالعه مشاهده شد که کیتوزان دارای کارآیی بالایی در جذب مترونیدازول دارد، بنابراین کیتوزان را می‌توان به‌عنوان یک جاذب طبیعی با پتانسیل بالا در جذب مترونیدازول و سایر آنتی‌بیوتیک‌های مشابه از محیط‌های آبی پیشنهاد داد.


واژه های کلیدی


مترونیدازول، کیتوزان، جذب، محیط‌های آبی

تمام متن:

PDF XML


DOI: 10.22100/jkh.v14i1.2175