“بررسي علل مصرف خون شسته شده در بیمارستان‌های آموزشی درمانی ارومیه در سال 1396”. مجله دانش و تندرستي در علوم پایه پزشکی 15, no. 2 (September 29, 2020): Page:36–41. Accessed March 1, 2024. http://knh.shmu.ac.ir/index.php/site/article/view/2390.