1.
بررسي علل مصرف خون شسته شده در بیمارستان‌های آموزشی درمانی ارومیه در سال 1396. JKH [Internet]. 2020 Sep. 29 [cited 2024 Feb. 25];15(2):Page:36-41. Available from: http://knh.shmu.ac.ir/index.php/site/article/view/2390