بازگشت به جزئیات مقاله ارزیابی آپوپتوز و میزان تولید گونه‌های فعال اکسیژن در سلول‌های سرطانی و نرمال تیمار شده با نانو ذرات فیبروئین ابریشم حاوی دوکسوروبیسین در شرایط in vitro دانلود دانلود PDF