ارزیابی آپوپتوز و میزان تولید گونه‌های فعال اکسیژن در سلول‌های سرطانی و نرمال تیمار شده با نانو ذرات فیبروئین ابریشم حاوی دوکسوروبیسین در شرایط in vitro

نویسندگان

  • Armita Zandian - گروه زیست‌شناسی، دانشگاه علم و هنر، یزد، ایران. http://orcid.org/0000-0001-8370-3155
  • Farzaneh Fesahat - مرکز تحقیقات ایمونولوژی تولید مثل، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی، یزد، ایران. http://orcid.org/0000-0002-3743-4449
  • Seyed Mohsen Miresmaeili - گروه زیست‌شناسی، دانشگاه علم و هنر، یزد، ایران. http://orcid.org/0000-0001-8623-2889
  • Hadi Zare-Zardini* - گروه مهندسی پزشکی، دانشگاه میبد، میبد، ایران. http://orcid.org/0000-0002-1501-2560

DOI::

https://doi.org/10.22100/jkh.v17i2.2706

چکیده

مقدمه: سرطان سینه شایع‌ترین بدخیمی نئوپلاستیک زنان در دنیاست. استفاده از نانو حامل‌های دارویی زیست تخریب پذیر و زیست سازگار،  با افزایش حلالیت و اثرپذیری دارو، می توانند منجر به بهبود موثرترین روش درمان سرطان ها، یعنی شیمی درمانی، شوند.  هدف از این مطالعه تعیین ماهیت ضد سرطانی نانو داروی فیبروئین ابریشم حاوی دوکسوروبیسین سنتز شده بر رده‌های سلولی, MCF7 HFF و تعیین دوز مؤثر جهت حذف سلول‌های سرطانی  و ارزیابی میزان سطح سلولی ROS و آپوپتوز در رده‌های سلولی مورد بررسی است.

مواد و روش‌ها: در این مطالعه، نانو ذرات فیبروئین ابریشم حاوی داروی دوکوسوربیسین سنتز و با روش های دستگاهی مشخصه یابی شدند. سلول های نرمال و سرطانی HFF و MCF7 با غلظت های مختلف نانودراوی طراحی شده در بازه های زمانی 24، 48 و 72 ساعت تیمار شدند. پس از طی زمان های فوق، جهت بررسی میزان فعالیت حیاتی سلولها از روشMTT  و برای تعیین میزان آپوپتوز از کیتV-FITC/PI Annexin و دستگاه فلوسایتومتري استفاده شد. داده‌های حاصل توسط نرم افزار SPSS و با ا استفاده از آنالیز ANOVA یک‌طرفه تجزیه‌وتحلیل شد.

نتایج: با استفاده از آزمون MTT و محاسبه درصد بقای سلولها (Viability) اثر نانو ذرات فیبروئین-دوکسوروبیسین برمهاررشد رده MCF7 مشاهده شد. نتایج سنجش MTT نشان داد که نانوذرات فیبروئین ابریشم لوده شده با دوکسوروبیسین دارای اثر ضد سرطانی وابسته به دوز بر روی رده سلولی MCF7 و سمیت سلولی پایین بر روی سلولهای طبیعی HFF هستند. نانوذرات فیبروئین ابریشم لوده شده با دوکسوروبیسین طراحی شده به طور معنی داری  سطح گونه های اکسیژن فعال (ROS) را در رده های سلولی HFF و MCF-7 کاهش داد. میزان آپوپتوز در MCF-7 به میزان قابل توجهی در حضور نانوذرات فیبروئین ابریشم لوده شده با دوکسوروبیسین افزایش یافت. این داده ها نشان می دهد که این دارو در جهت مرگ سلولی از طریق مسیر آپوپتوز عمل می کند.

نتیجه‌گیری: نانوساختار فیبروئین حاوی دوکسوروبیسین مرگ سلولی از طریق مسیرآپوپتوزعمل می نماید و ميتواند بعنوان کانديدايي جهت يافتن داروهاي ضد سرطانی جديد موردتوجه قرار گيرد.

بیوگرافی نویسندگان

Armita Zandian، - گروه زیست‌شناسی، دانشگاه علم و هنر، یزد، ایران.

 

Farzaneh Fesahat، - مرکز تحقیقات ایمونولوژی تولید مثل، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی، یزد، ایران.

 

Seyed Mohsen Miresmaeili، - گروه زیست‌شناسی، دانشگاه علم و هنر، یزد، ایران.

 

Hadi Zare-Zardini*، - گروه مهندسی پزشکی، دانشگاه میبد، میبد، ایران.

 

فایل‌های دیگر

چاپ شده

2022-07-13

شماره

نوع مقاله

مقاله پژوهشي