تیم سردبیری

هیئت تحریریه

مدیر مسئول
Smiley face نام: جواد

نام خانوادگی: نوریان

رشته تحصیلی: دکتری تخصصی بیهوشی

مرتبه علمی: استادیار

دانشگاه محل کار: دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

 https://orcid.org/0000-0003-0266-5543:ORCID

پست الکترونیک:javadnourian@gmail.com

 
سردبیر
Smiley face نام: آنه محمد

نام خانوادگی: یاپنگ غراوی

رشته تحصیلی: دکتری علوم تشریح

مرتبه علمی: دانشیار

دانشگاه محل کار: دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

پروفایل علمی:https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=12805489500

http://orcid.org/0000-0001-5113-5982:ORCID

پست الکترونیک:annehgh@yahoo.com

  اعضای هیات تحریریه


   
Smiley face

نام: محمدحسن

 

نام خانوادگی: امامیان

رشته تحصیلی: دکتري تخصصی اپیدمیولوژی

مرتبه علمی: استاد

دانشگاه محل کار: دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

پروفایل علمی:https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55181897800

http://orcid.org/0000-0002-1994-1105:ORCID

پست الکترونیک:emamian@shmu.ac.ir


Smiley face

نام: علی اکبر

نام خانوادگی: رودباری

رشته تحصیلی: دکتري تخصصی بهداشت محیط

مرتبه علمی: دانشیار

دانشگاه محل کار: دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

پروفایل علمی:http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=55293362500

http://orcid.org/0000-0002-9672-3646:ORCID

پست الکترونیک:roodbari@shmu.ac.ir


 
Smiley face

نام: امیر

نام خانوادگی: آتشی

رشته تحصیلی: دکتري تخصصی خون‌شناسی آزمایشگاهی و بانک خون

مرتبه علمی: استادیار

دانشگاه محل کار: دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

پروفایل علمی:https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=16306294300

https://orcid.org/0000-0002-3889-5642:ORCID

پست الکترونیک:atashia@gmail.com


 
Smiley face

نام: شایسته

نام خانوادگی: جهانفر

رشته تحصیلی: اپیدمیولوژیست باروری

مرتبه علمی: دانشيار

دانشگاه محل کار: دانشگاه پزشكي تافت، بوستون، ماساچوست، آمريكا 

پروفایل علمی:https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6602762100

https://orcid.org/0000-0001-6149-1067:ORCID

پست الکترونیک:Shayesteh.Jahanfar@tufts.edu


 
Smiley face

نام: جواد

نام خانوادگی: علیزاده

رشته تحصیلی: دکتری تخصصی ژنتیک پزشکی

مرتبه علمی: استادیار

دانشگاه محل کار: گروه آناتومی انسانی و علوم سلولی دانشکده علوم بهداشت، دانشکده پزشکی مكزی رادی، دانشگاه مانیتوبا 130 ساختمان علوم پایه پزشکی

پروفایل علمی:https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55916025400

http://orcid.org/0000-0001-9082-3083:ORCID

پست الکترونیک:alizadej@myumanitoba.ca


 
Smiley face

نام: عبدالوهاب

نام خانوادگی: مرادی

رشته تحصیلی: دکتری تخصصی ویروس شناسی

مرتبه علمی: استاد

دانشگاه محل کار: مرکز تحقیقات بیماری های عفونی، دانشگاه علوم پزشکی گرگان

پروفایل علمی:https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56218944000

http://orcid.org/0000-0003-2877-4190:ORCID

پست الکترونیک:abmoradi@yahoo.com


 
Smiley face

نام: مظفر

نام خانوادگی: خزاعی

رشته تحصیلی: دکتری تخصصی علوم تشریح

مرتبه علمی: استاد

دانشگاه محل کار: دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

پروفایل علمی:https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=23767827600

http://orcid.org/0000-0003-0536-3217:ORCID

پست الکترونیک:mkhazaei1345@yahoo.com

مدیر اجرایی


   
Smiley face

نام: حیدر

 

نام خانوادگی: تولی

رشته تحصیلی: دکتري تخصصی آناتومی

مرتبه علمی: استاديار

دانشگاه محل کار: دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

پروفایل علمی:http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=57195589254

http://orcid.org/0000-0001-6540-9470:ORCID

پست الکترونیک:toolee.hedi@gmail.com

اديتورها


   
Smiley face

نام: مسلم

 

نام خانوادگی: جعفري ثاني

رشته تحصیلی: دکتري تخصصی بيوشيمي باليني

مرتبه علمی: استاديار

دانشگاه محل کار: دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

پروفایل علمی:https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56780403000

http://orcid.org/0000-0002-8341-6049:ORCID

پست الکترونیک:moslem.jafarisani@gmail.com


Smiley face

نام: فاطمه 

نام خانوادگی: عسگريان

رشته تحصیلی: دکتري تخصصی انگل شناسي 

مرتبه علمی: استاديار

دانشگاه محل کار: دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

پروفایل علمی:https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=26321322800

http://orcid.org/0000-0002-3107-848X:ORCID

پست الکترونیک:fa57asgarian@gmail.com


 
Smiley face

نام: محسن

نام خانوادگی: مهرابي

رشته تحصیلی: دکتري تخصصی نانو فناوري

مرتبه علمی: استادیار

دانشگاه محل کار: دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

پروفایل علمی:https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57203541410

https://orcid.org/0000-0002-9891-4964:ORCID

پست الکترونیک:mm.nanotech@gmail.com


 
Smiley face

نام: محمدعلي

نام خانوادگی: نوشك

رشته تحصیلی: دكتري تخصصي باكتري شناسي

مرتبه علمی: دانشيار

دانشگاه محل کار: دانشگاه علوم پزشکی شاهرود 

پروفایل علمی:https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56807050800

https://orcid.org/0000-0002-0537-1156:ORCID

پست الکترونیک:noshak_ma@yahoo.com