سیاست های تعارض منافع نشریه

هنگام ارسال مقاله به JKH، نویسندگان باید تمام تعارضات منافع مالی و غیرمالی محتمل را که هم آن‌ها و هم کارفرما و یا حامی آن‌ها ممکن است با سایر سازمان‌ها یا افراد داشته باشند و می‌تواند به تحقیق آن‌ها تأثیر بگذارد، به‌صورت کامل اعلام کنند. این اطلاعات می‌تواند در نامه ارسال مقاله یا در فرم ارسال مقاله در سیستم داوری انلاین  مجله اورده  شود. نویسنده مسسول  باید  تایید  کند که دارد که همهنویسندگان دارای هرگونه تعارضی هستند یا خیر. در صورت عدم وجود تعارضات منافع برای گزارش، نویسندگان باید در مقاله خود بیان کنند. نقص در اعلام تعارض منافع با انتشار بیانیه باشد که نویسندگان هیچ تعارضات منافع محتملی ندارند.. به طور طبیعی، وجود تعارض منافع ممکن است در هنگامی که یک نویسنده، داور یا ویراستار روابط شخصی یا مالی دارند که می‌تواند اقدامات آن‌ها را تحت تأثیر قرار دهد، به وجود آید. هر گونه رابطه ممکن نیز به عنوان تعارض منافع اعلام شود. . به‌عنوان مثال، دسترسی به داروها، تجهیزات، مخازن داده‌ای و منابع بایگانی وجود دارد. حفظ شفافیت درباره تعارضات منافع محتمل امری حیاتی برای تضمین صداقت و قابل اعتماد بودن مطالعات منتشرشده است.