اخلاق

 

انتشار و نويسندگي

 •  در صفحه عنوان مقاله، نويسنده مسئول بايد به دريافت يا عدم دريافت هر گونه كمك مالي براي اجراي مطالعه‌‌اش اشاره نمايد.
 • نويسندگان مقاله حق ندارند عين پاراگراف يا متن مقاله‌اي كه قبلاً در جايي ديگر چاپ و يا مجله‌اي ديگر ارسال شده است را در مقاله درج نمايد.
 • نويسندگان بايد فرم تعهدنامه (copyright form) را پر كنند مبني بر اينكه مقاله‌شان يك كار اصيل است و قبلاً در جايي ديگر چاپ نشده است و يا تحت بررسي در جايي ديگر (به‌صورت پرينت يا الكترونيك) نمي‌باشد. نتايج مشابه از يك مقاله نبايد در بيش از يك مجله منتشر شود.

مسئوليت‌هاي نويسندگي

 • بر اساس پيشنهادات جديد ICMJE، "يك نويسنده" كسي است كه چهار شرط زير را داشته باشد:

1. در طراحي مطالعه، جمع آوري داده ها، آناليز و تفسير داده ها مشاركت كافي داشته باشد و

2.  در تهيه پيش نويس اوليه و اصلاح محتوي به صورت منتقدانه مشاركت كافي داشته باشد و

3. در نسخه نهايي مقاله جهت انتشار مشاركت كافي داشته باشد  و

4. موافقت خود را جهت قبول مسئوليت در تمام جنبه هاي كار اعلام دارد به طوري كه هر گونه سوال در مورد دقت و صحت قسمتي از كار مورد بررسي قرار گرفته و حل شود.

ترتيب نويسندگان بر اساس ميزان مشاركت آنها در مطالعه و نوشتن مقاله تعيين مي شود. زمانيكه مقاله ارسال شد براي تغيير ترتيب نويسندگان نياز به موافقت تمام آنها مي باشد.

 • نويسندگان بايد مشاركت فعال در فرآيند بررسي عميق مقاله داشته باشند و پاسخ‌هاي مناسب به نقطه نظرات داوران در هر زمان ارائه كنند.
 • نويسندگان بايد تعهد دهند كه تمام داده‌هاي آن مطالعه، واقعي و قابل استناد مي‌باشد.
 • تمام نويسندگان موظف به رفع و اصلاح اشكالات مقاله هستند.
 • فرم تعهدنامه: اگر مقاله‌اي از شكل يا متني استفاده مي‌كند كه قبلاً منتشر شده است بايد از صاحب آن اثر اجازه كتبي بگيرد و آن را همراه مقاله ارسال نمايد.

داوري همتا/ مسئوليت داوران

 • داوري بايد عيني (داراي مصداق) بوده و كلي نباشد.
 • داوران نبايد با موضوع مقاله، نويسندگان يا مجريان پژوهش و يا سازمان مالي حمايت‌كننده تضاد منافع داشته باشند.
 • داوران بايد به نويسندگان مقاله، مقالات مرتبطي كه چاپ شده‌اند و توسط نويسنده مقاله اشاره نشده‌اند، معرفي نمايند.
 • تمام اشكالات مقالات بررسي شده توسط داوران، بايد برطرف شده باشد.
 • داوران بايد به ويراستاران و سردبير مجله در تصميم‌گيري نهايي براي رد يا قبول يك مقاله مشاوره دهند.
 • داوران بايد نظرات سازنده در جهت بهبود كيفيت مقاله ارائه دهند و از مبهم‌گويي بپرهيزند.

مسئوليت‌هاي ويراستاران

 • مسئوليت نهايي رد يا قبول مقاله بر عهده سردبير است.
 • ويراستاران نبايد هيچ تضاد منافعي با مقاله‌اي كه رد يا قبول مي‌كنند داشته باشند.
 • زماني كه اشكالاتي در يك مقاله مشاهده مي‌شود ويراستاران رأساً مي‌توانند نسبت به اصلاح يا خارج كردن مقاله از نوبت چاپ اقدام كنند.
 • اسامي داوران بايد محرمانه باقي بماند.

ملاحضات اخلاق در انتشار

 • مجله دانش و تندرستي در علوم پایه پزشکی از دستورالعمل كميته اخلاق در انتشار (COPE) تبعيت مي‌كند، براي اطلاعات بيشتر در اين زمينه دستورالعمل انتشار و اخلاق در سايت COPE را مطالعه فرماييد. مجله همچنين از دستورالعمل پيشنهادات براي اجرا، گزارش ، ويرايش و انتشار كارهاي علمي در مجلات پزشكي منتشر شده توسط كميته بين المللي ويراستاران مجلات پزشكي (ICMJE) (http://www.icmje.org/#privacy) پيروي مي كند. تحقيقاتي كه در رابطه با انسانها (يا حيوانات) مي‌باشند بايد منطبق بر اصول اظهارنامه Helsinki باشد (http:www.wma.net/en/ 30publications/10policies/b3/index.html).
 • ثبت كارآزمايي باليني: مجله دانش و تندرستي در علوم پایه پزشکی مطالعات كارآزمايي‌ باليني كه به ثبت رسيده باشند را  منتشر مي كند. از نويسندگان جزييات ثبت مطالعه درخواست مي‌شود.
 • فرم رضايت: بر اساس دستورالعمل ICJME ، بيماران و در حالت كلي شركت‌كنندگان حق محرمانه نگه داشتن اطلاعات شخصي خود را دارند كه اين اطلاعات بدون  رضايت آگاهانه از انها چاپ نمي‌شود. مشخصات بيماران شامل: نام، فاميل، شماره بيمارستان در توضيحات كتبي ، تصويري و نموداري نبايد منتشر شود مگر اينكه اين اطلاعات براي اهداف علمي ضروري باشد و بيمار (يا والدين يا قيم) رضايت  آگاهانه مكتوب براي انتشار داده باشد. تمام بيماران و شركت‌كنندگان در پژوهش بايد از اهداف مطالعه و هرگونه عوارض جانبي داروها و مداخلات آگاه باشند. اخذ رضايت آگاهانه مكتوب از شركت‌كنندگان يا قيم قانوني آنها براي اينگونه مطالعات الزامي است. مجله حق درخواست رؤيت اين اسناد از نويسندگان را دارد.
 • تعارض منافع: براساس دستورالعمل ICMJE، تعارض منافع زماني به وجود مي‌آيد كه يك نويسندخ (يا موسسه مربوطه)، وادر يا ويراستار روابط مالي يا شخصي داشته باشد به‌طوري‌كه عملكرد او را به طور نامناسبي تحت تأثير قرار دهد (چنين روابطي به‌عنوان تعهدات دو جانبه، منافع رقابتي يا وفاداري‌هاي رقابتي نيز شناخته مي‌شود). اين روابط مي توانند پتانسيل ناچيز يا بسيار زياد جهت تحت تأثير قرار دادن داوري داشته باشند و تمام روابط بيانگر تعارض منافع نيستند. چنين پتانسيلي در راستاي تعارض منافع زماني به‌وجود مي‌آيد كه داوري عملي فرد را تحت تأثير قرار دهد. روابط مالي (مانند استخدام، مشاوره، مالك سهام، حق وكالت، گواهي پرداخت شده متخصص) شناخته‌ شده‌ترين نوع تعارض منافع است كه احتمازير سؤال بردن اعتبار ژورنال، نويسندگان و حتي علم را افزايش مي‌دهد. با اين وجود تعارضات در موارد ديگري مانند روابط شخصي، رقابت علمي و تعصبات شديد فكري نيز رخ مي‌دهد. نويسندگان بايد هرگونه تعارضات منافع بالقوه و بالفعل موجود در مقاله را در هنگام ارسال مقاله بيان كنند. نويسنده مسئول، مسئوليت تأييد وجود يا عدم وجود تعارض منافع از جانب ساير نويسندگان را به عهده دارد. (براي اطلاعات بيشتر به ICMJE مراجعه نماييد.)
 • سرقت ادبي: ما تمام شرايط و ضوابط COPE را در مورد سرقت ادبي مي‌پذيريم و اگر موردي با شواهد كافي مشاهده شد، بر طبق فلوچارت و گردش كار مشخص شده در COPE اقدام خواهيم كرد. تمام مقالات ارسالي توسط نرم‌افزار (NBridge) در دو مرحله چك خواهند شد: مقاله ارسالي جديد و بعد از پذيرش توسط هيئت تحريريه. استفاده از عين متن مقالات چاپ شده بدون اجازه صاحب اثر ممنوع است. محتواي مقاله بايد اصيل و نتيجه كار نويسندگان باشد و نبايستي از مقاله‌ ديگري برگرفته شده باشد.
 • حق چاپ: كليه محتواي اين ژورنال (JKH) تحت حمايت حق چاپ بين‌المللي است. اين ژورنال جهت استفاده غيرتجاري است. شما بدون اجازه كتبي يا مالكيت حق چاپ، تغييري در كپي ايجاد نكرده و به توزيع، انتقال، نمايش يا چاپ نمي‌پردازيد.
 • سوء رفتار: JKH از انتشار مقاله‌هايي كه در آنها سوء رفتار عملي مانند سرقت علمي، دستكاري‌هاي منابع، نقل قول و تحريف داده‌ها صورت گرفته خودداري مي‌كند. در صورت مواجه با چنين مواردي در مورد مقالات منتشر شده، JKH براساس راهنماي COPE براي رسيدگي  به اين ادعا عمل مي‌كند.
 • اين مجله به دلايل نفع اقتصادي از استانداردهاي اخلاقي و معنوي چشم‌پوشي نمي‌كند.
 • سردبير معمولاً حق درج اصلاحيه و شفاف‌سازي در مطالعه منتشر شده مجله را دارد.
 • داده‌سازي/ دستكاري داده‌ها: دستكاري داده‌ها به حذف، تغيير مواد، داده‌ها و يا فرآيند پژوهش اطلاق مي‌گردد به نحوي كه نتايج آن مطالعه ديگر صحيح نباشد. داده‌سازي، به توليد داده يا نتيجه و گزارش نمودن آنها در مقاله اطلاق مي‌گردد. هر دوي اين كارها غير قانوني، غير اخلاقي بوده و به‌طور جدي اصل مقاله را زير سؤال مي‌برند. بنابراين، مقالات بايد براساس داده‌هاي واقعي تهيه شده باشند و از داده‌سازي و دستكاري داده‌ها اجتناب شود.
 • استفاده از شكل: مجله دانش و تندرستي در علوم پایه پزشکی از نويسندگان درخواست مي‌كند كه اصل شكل‌ها را ارسال نمايند. تمام تصاوير ديجيتالي كه براي چاپ در اين مجله انتخاب مي‌شوند از نظر مناسب بودن كيفيت براي چاپ، بررسي مي‌شوند. هيچ اقدامي در جهت حذف، اضافه نمودن يا جابجا كردن بخش‌هاي مختلف يك عكس توسط اين مجله انجام نمي‌شود. البته بهبود درخشندگي، تباين يا تنظيم نور فقط در صورتي قابل پذيرش هستند كه به تمام قسمت‌هاي يك شكل اعمال شده باشند و اطلاعات موجود در شكل اصلي حذف نشده باشد. ويراستاران در صورتي كه به اصالت شكل مشكوك شده باشند مي‌توانند از نويسنده عكس يا داده اصلي را درخواست نمايند.
Smiley face
محتویات مجله دانش و تندرستي در علوم پایه پزشکی تحت پوشش قوانین حق نشر و تکثیر بین المللی (CC-BY-NC) است. طبق این مجوز همه استفاده کنندگان اجازه مطالعه، کپی و توزیع مطالب مجله برای مقاصد غیر تجاری منوط به ارجاع به کار دارند.
©این سایت با استفاده از ojs ایجاد شده است. انتشار مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است.