سیاست های مالی

هزینه انتشار مقاله
مجله دانش و تندرستی در علوم پایه پزشکی هیچ هزینه‌ای در قبال چاپ مقاله دریافت نمی‌کند.