سیاست های مالی

هزینه انتشار مقاله
مجله دانش و تندرستی در علوم پایه پزشکی هیچ هزینه‌ای در قبال چاپ مقاله دریافت نمی‌کند.

اشتراک

مجله دانش و تندرستی در علوم پایه پزشکی به عنوان یک مجله الکترونیک با دسترسی باز منتشر شده است، بنابراین هیچ هزینه اشتراکی برای خوانندگان وجود ندارد.

تبلیغات: مجله دانش و تندرستی در علوم پایه پزشکی هیچ تبلیغاتی را در وب سایت و مقالات خود قبول نکرده و منتشر نکرده است