دوره 17، شماره 3: 1401

چاپ شده: 2023-01-08

مرور نظام مند

مقاله پژوهشي

افزایش اثر ضد قارچی نانو ذرات سلنیوم بیوسنتز شده با استفاده از آسپرژیلوس فومیگاتوس

حمید صادقیان
حسین زرین‏فر
هادی صفدری
محمدحسین احمدی
مائده طهان
مهدی حسینی ‏بافقی
Page:40-51
DOI:: https://doi.org/10.22100/jkh.v17i3.3077