وضعیت ایمنی پارک‌های شهری در ایران: مرورنظام‌مند

نویسندگان

  • مریم فیض عارفی - گروه بهداشت حرفه‌ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی گناباد، گناباد، ایران.
  • نصیر امانت - مرکز تحقیقات مراقبت‌های پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران. - دپارتمان پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران.
  • محسن پورصادقیان - گروه مهندسی بهداشت حرفه‌ای، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، اردبیل، ایران. - مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، اردبیل، ایران.

DOI::

https://doi.org/10.22100/jkh.v17i3.2541

چکیده

مقدمه: به‌منظور پیشـگیری و کـاهش آسیب‌ها هنگام استفاده از امکانات پارک‌ها، تأمین ایمن این فضاهای عمومی که تأثير زیادی که بر ابعاد مختلف کیفیت زندگی و پایداری اجتماعی شهری دارد، ضرورت دارد. لذا این مطالعه با هدف، بررسی ایمنی پارک‌‌ها در شهرهای ایران انجام شد.

مواد و روش‌ها: این یک مطالعه مرور نظام‌مند است که از طریق جستجو در پایگاه‌های داده بین‌المللی Scopus, PubMed , web of sciences و پایگاه‌های علمی بومی شامل civilica، SID و Magiran و در نهایت استفاده از موتور جستجوی در Google Scholar تا آگوست 2020 انجام گرفت. معیارهای ورود شامل مقالات کامل به زبان‌های انگلیسی و فارسی بود. واژه‌های کلیدی شامل "پارک شهری"، "زمين بازي"، "ایمنی" و " ایران" بود. همچنین سایر اطلاعات به‌دست آمده از این مطالعات با استفاده از پرسشنامه‌های جمع‌آوری شده مورد بررسی قرار گرفت.

نتایج: 21 مطالعه معیارهای ورود به مطالعه را داشتند. نتایج مطالعات انجام شده نشان داد که شاخص‌های ایمنی در پارک‌های کلان شهرها از وضعیت ضعیف تا متوسطی برخوردار است. در سایر شهرها شاخص‌های ایمنی و سلامت در مطالعات ضعیف گزارش شده است. تجهیزات بازی کودکان نیز با استانداردهای ایمنی فاصله دارد. روشنایی پارک‌ها نیز مطلوب نبوده است و از لحاظ دسترسی فیزیکی متناسب با نیاز معلولین و کلیه سنین کودکان طراحی نشده است.

نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج حاصل از این مطالعه باید برای پیشگیری از بروز صدمات و آسیب‌های ناشی از بازی در پارک‌ها مسائل ایمنی در برنامه‌ریزی محیطی مدنظر قرارگیرد. توصیه مي‌شود موارد مربوطبه ایمنی کودک،‏ تجهیزات بازی و بهداشت و ایمنی محیط،‏ مورد توجه قرار گیرد.

مراجع

Lahijanian A, Shiehbeiki Sh. Designing and organizing of parks in urban environment: A Case Study. Urban Management Studies 2010;2:71-87.[Persian].

Ebrahimzadeh I, Roosta M. Evaluation and safety analysis of urban parks case study: Jahrom City. Geography and Urban Planning 2016;6:37-52.[Persian].

Rasoul G. Evaluation of Park Deficiency in Tabriz Urban Areas Using Per capita / Park Method and Buffering Method. Journal of Soffeh 2008;17:110-20.

Pour Ahmad Ahmad, Akbarpour Sareskanrood, Sotoudeh MaS. Urban Green Space Management in District 9 of Tehran Municipality. Journal of Human Geography Research 2009;41:29-50.

Sajadi Zh, Jangi H, Potential of Urban parks in occurrence of crime, based on feature coefficient model, standardization of data and AHP (Case Study: Khoy City). Human Geography Research 2016;48.[Persian]. doi: 10.22059/jhgr.2016.54640

Dinarvandi, Jafari HR, Salehi E, Yavari AR, Tassa H. Health, safety, and environmental management in urban parks: Dis-trict 6 of Tehran municipality. Journal of Environ-mental Studies 2013;39:21-2.[Persian]. doi: 10.22059/jes.2013.35891

Hosseini Behnamiri M, Sedighi. Measuring and analyzing the safety in public parks: Koohsangi and Basij Parks in Mash-had. Geography and Regional Development 2015;13:S.N.24.[Persian].

Dopolani FN, Arefi MF, Akhlaghi E, Ghalichi Z, Salehi AS, Khajehnasiri F, Hami M, Poursadeqiyan M, KHammar A. Investigation of occupational fatigue and safety climate among nurses using the structural equation model. Work 2022;72:1129-39. doi: 10.3233/WOR-213648

Khakpour BA, Kamandari M, Hosseini SM. Investigating the Status of Safety Indicators in Kerman Regional Parks. Journal of Geography and Urban-Regional Planning. 2015;7:71-84.[Persian]. doi: 10.22111/gaij.2017.3017

Howard AW. the effect of safer play equipment on playground injury rates among school children. CMAJ 2005;172:1443-6. doi: 10.1503/cmaj.1041096

Mokhtari S, Hosseini Goushe S N, Hosseini Fouladi S, Ivanbagha R, Hosseini Ahagh M M, Khammar A et al . Health, Safety, and Environmental Status of the Urban Parks in Iran: A Systematic Review. HDQ 2019;4:179-84. doi: 10.32598/hdq.4.4.179

Laghaei HA, Bahmanpour H, Hakimiabed M. [The quali-tative and quantitative evaluation of urban parks and green spaces in Tehran City: A case study of District 8.2011; 121-34.[Persian].

Kakai H, Rezai S, Puranjov A, Nourmoradi H, Abbasi AM, Frosti F. [Investigating the safety and health status of children's playgrounds in Ilam parks in 2011. Paper presented at: 16th National Conference on Environmental Health. 1 October 2013; Tabtiz, Iran.[Persian].

S.Naeini H, Jafari HR, Salehi E, Mirlouhi Falavarjani AH. Child safety in parks' playgrounds (a case study in Tehran’s sub-district parks). Iran Occupational Health Journal. 2010;7:37-47.

Arjmandi R, Jozi SA, Noori J, Afsharnia A. [Health, Safety and environment management in urban parks. Journal of Environmental Science and Technology 2009;10:75-89.[Persian].

Changizi M, Kazemi R, Farokhian F. [Reviews and Rank-ing of Health, Safety and Environmental Management in Ah-waz urban parks. Journal of Environmental Science and Technology. 2017; 19:519-30.[Persian]. doi:10.22034/jest.2017.10753

Brahmand E, Ghoddousi J. Presenting a model for evaluation of the health and safety of urban parks ). Journal of Environmental Science and Technology 2016;18:89-102.[Persian].

Ebrahimzadeh I, Amanpour S, Hatami D. Assessment of safety in urban parks: Case study, Izeh City. Re-search and Urban Planning. 2015;5:57-72.[Persian]

Subhani I, Ghasemian B, Tehrani M. Evaluation of safety indicators region3 Sanandaj city parks. Second Conference on Environmental Planning and Management: University of Tehran; 2011.

Hekmatniya H, Mosavi M, Hoseinpour M, Hamidi A. Analysis of the status of safety indicators for regional and urban park (Conditions: Urmia City). Scientific Journal Management System 2020;10:17-32.

Mohammed Hamidi S, Kalantari M, Waysian M. Analysis of Lighting Situation and Safety of Urban Spaces Using CPTED Strategies and Safety Audit Assessment Model (Case Study: Mellat Park of Zanjan). Geographical Urban Planning Research (GUPR). 2015;3:325-41. doi: 10.22059/jurbangeo.2015.55886

Merrikhpour Z, Sohrabi MS. Safety Status of Children's Playground Equipment: A Case Study in Hamaedan Luna Park. Journal of Ergonomics 2019;7:1-10.

Hosseini Z, Heibati B, Namour S, Rostami A. Investigating the safety of children's playgrounds in urban parks in Ardabil, 2013. Sixteenth National Conference on Environmental Health: Tabriz University of Medical Sciences; 2012.

Oostakhan M, Babaei A. Safety assessment in the urban park environment in Alborz Province, Iran. International journal of injury control and safety promotion. 2013;20:79-84. doi: 10.1080/17457300.2012.674045

Dong N, Chen J, Zhang S. Safety research of children's recreational space in Shanghai urban parks. Procedia engineering. 2017;198:612-21. doi: 10.1016/j.proeng.2017.07.115

Cohen DA, Sehgal A, Williamson S, Sturm R, McKenzie TL, Lara R, et al. Park use and physical activity in a sample of public parks in the city of Los Angeles. 2006. doi: 10.7249/TR357

Groshong L, Wilhelm Stanis SA, Kaczynski AT, Hipp JA. Attitudes about perceived park safety among residents in low-income and high minority Kansas City, Missouri, neighborhoods. Environment and Behavior 2020;52:639-65. doi: 10.1177/0013916518814291

Hajizadeh R, Faghihnia Torshizi Y, Alami A, Samaei SE. Compliance of children's play equipment in urban parks of gonabad with national safety standards (Case Study). Iran Occupational Health 2019;16:13-25.

Koohpaei A, Yarandi MS, Javadi F, Ebrahimi A, Mashkoori A, Khandan M. Playground Safety Assessment by Playground Rating System (PRS) Method in Qom, Iran. Journal of Injury and Violence Research 2019;11.

hosseini M, sarai MH, rezai MR, sarai MH. Assessment of safety in urban parks (Case of study: regional of city parks). Journal of Urban - Regional Studies and Research 2013;5:123-38.

Behravesh H, Alizadeh K, Jafari H. Explaining the safety of children's parks based on the physical components of the space (Case study: Parks in Region 1 of Mashhad). Revista Eletrônica em Gestão, Educação e Tecnologia Ambiental 2020;24:20. doi: 10.5902/2236117040271

فایل‌های دیگر

چاپ شده

2022-09-26

شماره

نوع مقاله

مرور نظام مند