دوره 3، شماره 1: 1387

چاپ شده: 2013-08-21

مقاله پژوهشي

بررسی افسردگی و سلامت عمومی در بیماران دیابتی نوع II

Seyed Abbas Mousavi
Shahrokh Aghayan
Nasrin Razavianzadeh
Nasim Nourozi
Ahmad Khosravi
44-48
DOI:: https://doi.org/10.22100/jkh.v3i1.204