بازگشت به جزئیات مقاله مقایسه نظر رادیولوژیست‌ها و سیستم‌های کمک تشخیصی کامپیوتری در تشخیص پولیپ بر اساس تصاویر CT کولورکتال دانلود دانلود PDF