مقایسه نظر رادیولوژیست‌ها و سیستم‌های کمک تشخیصی کامپیوتری در تشخیص پولیپ بر اساس تصاویر CT کولورکتال

نویسندگان

  • Hossein Beigi Harchegani* - گروه آموزشی کامپیوتر، موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان، اهواز، ایران. http://orcid.org/0000-0002-8817-9302
  • Hamid Moghaddasi - استاد مدیریت اطلاعات سلامت و انفورماتیک پزشکی، گروه مدیریت فناوری اطلاعات سلامت، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. http://orcid.org/0000-0002-5906-0329
  • Mahtab Shaebani - استادیار، بیمارستان لقمان حکیم، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. http://orcid.org/0000-0001-5706-5460

DOI::

https://doi.org/10.22100/jkh.v17i2.2727

چکیده

مقدمه: از آنجايی‌که سرطان کولورکتال یکی از مهمترین انواع سرطان در جهان است که غالباً منجر به مرگ می‌شود و سیستم‌های کمک تشخیصی کامپیوتری می‌تواند نقش به سزایی در تشخیص زودهنگام این بیماری داشته باشد لذا هدف این پژوهش بررسی تأثیر سیستم کمک تشخیصی کامپیوتری پیشنهادی ایجاد شده بر صحت تشخیص رادیولوژیست در تصاویر CT کولورکتال می‌باشد.

مواد و روش‌ها: ابتدا یک سیستم تشخیصی کامپیوتری بر اساس شبکه عصبی مصنوعی MLP برای تشخیص پولیپ در تصاویر CT کولورکتال ایجاد گردید سپس نتایج حاصل از سیستم ایجاد شده با نظر رادیولوژیست بر روی تصاویر CT کولورکتال 35 بیمار بیمارستان لقمان حکیم تهران و بیمارستان الزهرای اصفهان که به توصیه پزشک خود کولونوگرافی را انجام داده و سپس به‌دلیل احتمال وجود پولیپ کولونوسکوپی متعارف را نیز انجام داده بودند با نظر کولونوسکوپیست مقایسه گردید و نتایج برای بررسی صحت تشخیص روش CTC-CAD و رادیولوژیست نسبت‌به نظر کولونوسکوپیست در آزمون آماری دو جمله‌ای شرکت داده شدند.

نتایج: نتیجه مقدار P حاصل از آزمون دو جمله‌ای مقایسه تشخیص‌های درست روش CTC-CAD و رادیولوژیست در مورد وجود پولیپ از بیمارستان لقمان حکیم و الزهرا به‌ترتیب 001/0 و 02/0 به‌دست آمد و در آزمون دو جمله‌ای مقایسه تشخیص‌های درست روش CTC-CAD و رادیولوژیست در مورد نبود پولیپ از بیمارستان لقمان حکیم و الزهرا به‌ترتیب 262/0 و 367/0 به‌دست آمد.

نتیجه‌گیری: با توجه به یافته‌های پژوهش می‌توان نتیجه‌گیری نمود که CTC-CAD در تشخیص وجود پولیپ نسبت به تشخیص رادیولوژیست بهتر عمل نموده و در تشخیص نبود پولیپ نسبت‌به تشخیص رادیولوژیست تفاوت معناداری دیده نشد.

بیوگرافی نویسندگان

Hossein Beigi Harchegani*، - گروه آموزشی کامپیوتر، موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان، اهواز، ایران.

 

Hamid Moghaddasi، - استاد مدیریت اطلاعات سلامت و انفورماتیک پزشکی، گروه مدیریت فناوری اطلاعات سلامت، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

 

Mahtab Shaebani، - استادیار، بیمارستان لقمان حکیم، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

 

فایل‌های دیگر

چاپ شده

2022-07-16

شماره

نوع مقاله

مقاله پژوهشي