تاثیر لاکتوباسیلوس پلانتاروم بر روی بهبود گاستریت معده ناشی از عفونت هلیکوباکتر پیلوری در مدل موشی C57BL/6

نویسندگان

  • Behnoush Asgari 1 1- گروه میکروبشناسی- دانشکده پزشکی- کمیته تحقیقات دانشجویی- دانشگاه علوم پزشکی البرز- کرج- ایران. orcid http://orcid.org/0000-0001-8423-0652
  • Fatemeh Kermanian 2 2- گروه اناتومی- دانشکده پزشکی- دانشگاه علوم پزشکی البرز- کرج- ایران.
  • Farzad Khalili 3 3- گروه داخلی- بیمارستان شهید باهنر- دانشگاه علوم پزشکی البرز- کرج- ایران.
  • Zahra Rohani Nojede Sadat 4 4- تکنیسین بیهوشی- دانشکده پزشکی- دانشگاه علوم پزشکی البرز- کرج- ایران.
  • Somaye Yaslianifard 5 5- گروه میکروبشناسی- دانشکده پزشکی- دانشگاه علوم پزشکی البرز- کرج- ایران.

DOI::

https://doi.org/10.22100/jkh.v13i2.1879

کلمات کلیدی:

واژگان, هلیکوباکتر پیلوری, لاکتوباسیلوس پلانتاروم, گاستریت معده, هیستولوژی, C57BL/6

چکیده

هلیکوباکتر پیلوری (H. pylori) یک پاتوژن گوارشی انسان است که دارای توانایی منحصر به فرد در کلونیزاسیون مخاط معده است و بیش از نیمی از جمعیت جهان را آلوده می کند. H. pylori منجر به گاستریت مزمن می شود و نقش آن در ایجاد بیماری زخم معده- سرطان معده و لنفوم های معده محسوب می شود. این باکتری عفونت های بسیار زیادی ایجاد می کند لذا افراد زیادی در سطح جهان الوده به هلیکوباکتر پیلوری هستند . بدین منظور مطالعات زیادی در زمینه ی پیشگیری و درمان عفونت هلیکوباکتر پیلوری و بیماری های مرتبط با آن انجام میشود,که برای بررسی رژیم های دارویی مختلف از جمله پروبیوتیک ها وجود یک مدل حیوانی ضروری می باشد. در حال حاضر رژيم هاي درماني متعددي براي درمان هليكوباكتر پيلوري وجود دارد و از انجایی که مقاومت نسبت به ترکیبات ضدمیکروبی و آنتی بیوتیک ها علیه سوش هلیکوباکتر پیلوری در کشورهای درحال توسعه مثل ایران بسیار زیاد است در این مطالعه از پروبیوتیک ها و داروهای غیرآنتی بیوتیکی برای کاهش التهاب و عفونت استفاده کرده زیرا امروزه نقش پروبیوتیک ها  برای کاهش عفونتهای معده ای به عنوان مسیر کمکی در کنار داروهای دیگر به اثبات رسیده است.

مواد و روش ها: در این تحقیق موش های مورد مطالعه 4هفته بعد از آخرین القای عفونت  با سویه استاندارد هلیکوباکتر پیلوری (43504ATCC) و تلاش های مکرر آلوده شدند و در نهایت  این سویه در معده موش ها C57BL/6 کلونیزه شد و این کلونیزاسیون با روش PCRنیز مورد تایید قرار گرفت. بعد از القای عفونت, موش ها جهت روش درمانی طراحی شده گروه بندی شدند و در هر گروه 10 حیوان مورد بررسی قرار گرفت.

14روز بعد از پایان درمان پاسخ به درمان از طریق آزمایش  تعیین آنتی ژن مدفوعی هلیکوباکتر پیلوریh.pylori) stool Ag) و هسیتوپاتولوژی (رنگ امیزی بافت گیمسا و  H&E)مورد ارزیابی قرار گرفت.

نتایج:یافته های حاصل از این بررسی نشان  داد که در گروه های آلوده به عفونت بعد از درمان با لاکتوباسیلوس پلانتاروم کاهش التهاب و بهبودی  حاصل شدو میزان ریشه کنی عفونت هلیکوباکتر پیلوری در گروه درمانی طراحی شده بعد از بررسی بافتی منجر به کاهش التهاب شد.در گروه کنترل نیز عفونت و التهاب بعد از درمان به طور چشمگیری کاهش یافت .

 

مراجع

Hunt R, et al. Helicobacter pylori in developing countries. J Gastrointestin Liver Dis 2011;20:299-304.

Owens SR, Smith LB. Molecular aspects of H. pylori-related MALT lymphoma. Pathology research international 2011;2011.

Javani S, Mehryari A. The Role of probiotics in the treatment and prevention of H. pylori Infection. EBNESINA 2007;9:24-8.

Santos AM, Lopes T, Oleastro M, et al. Curcumin inhibits gastric inflammation induced by Helicobacter pylori infection in a mouse model. Nutrients 2015;7:306-20.

Gene E, et al. Triple vs. quadruple therapy for treating Helicobacter pylori infection: a meta‐analysis. Alimentary pharmacology & therapeutics 2003;17:1137-43.

Wang Y-h, Huang Y. Effect of Lactobacillus acidophilus and Bifidobacterium bifidum supplementation to standard triple therapy on Helicobacter pylori eradication and dynamic changes in intestinal flora. World Journal of Microbiology and Biotechnology. 2014;30:847-53.

Patel A, Shah N, Prajapati J. Clinical application of probiotics in the treatment of Helicobacter pylori infection-a brief review. Journal of Microbiology, Immunology and Infection 2014;47:429-37.

Weizman Z. Effect of probiotic infant formulas on protection from infection in child care centers. BioGaia 2008;42:1-12.

Demirer S, et al. Effects of probiotics on radiation-induced intestinal injury in rats. Nutrition 2006;22:179-86.

Guslandi M, et al. Saccharomyces boulardii in maintenance treatment of Crohn’s disease. Digestive diseases and sciences 2000; 45:1462-4.

Chen X, et al. Antagonistic activities of lactobacilli against Helicobacter pylori growth and infection in human gastric epithelial cells. Journal of food science 2012;77.

Hsieh PS, et al. Eradication of Helicobacter pylori Infection by the Probiotic Strains Lactobacillus johnsonii MH‐68 and L. salivarius ssp. salicinius AP‐32. Helicobacter 2012;17:466-77.

Kabak B, et al. Effects of probiotic bacteria on the bioaccessibility of aflatoxin B1 and ochratoxin A using an in vitro digestion model under fed conditions. Journal of Environmental Science and Health, Part B 2009;44:472-80.

Zambon C-F, et al. Non-invasive diagnosis of Helicobacter pylori infection: simplified 13C-urea breath test, stool antigen testing, or DNA PCR in human feces in a clinical laboratory setting? Clinical biochemistry 2004;37:261-7.

Hamilton-Miller J. The role of probiotics in the treatment and prevention of Helicobacter pylori infection. International journal of antimicrobial agents 2003;22:360-6.

Nakajima H, Suzuki Y, Hirota T. Cholesterol lowering activity of ropy fermented milk. Journal of food science, 1992;57:1327-9.

Friedman Lawrences, P.W. and L.H. S, Principles of internal medicin. New york Mc GRAW Hill, 1998. 14 th(10): p. 1602- 1604.

Schiraldi C, et al. Exopolysaccharides production in Lactobacillus bulgaricus and Lactobacillus casei exploiting microfiltration. Journal of Industrial Microbiology and Biotechnology, 2006;33:384-90.

Kaur I, et al. Entrapment of probiotic bacteria within alginate-HPMC floating beads, their survival and effectiveness against ethanol induced ulcers in rats. International Journal of Probiotics And Prebiotics 2007;2:41.

دانلود

چاپ شده

2018-09-12

شماره

نوع مقاله

مقاله پژوهشي

مقالات بیشتر خوانده شده از همین نویسنده

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>