بازگشت به جزئیات مقاله ادراک دانشجویان دوره اول پزشکی نسبت به اجرای مواجهه بالینی اولیه در برنامه درسی پزشکی مقطع کارشناسی دانلود دانلود PDF