ادراک دانشجویان دوره اول پزشکی نسبت به اجرای مواجهه بالینی اولیه در برنامه درسی پزشکی مقطع کارشناسی

نویسندگان

  • Dipti Mohapatra - گروه فیزیولوژی، بیمارستان IMS و SUM، سیکشا او آنوساندان، دانشگاه بوبانشوار، اودیشا، هند. http://orcid.org/0000-0002-3127-005X
  • Prakash Kumar Sahoo - گروه جراحی، بیمارستان IMS و SUM، سیکشا او آنوساندان، دانشگاه بوبانشوار، اودیشا، هند. http://orcid.org/0000-0001-8789-8324
  • Arati Mohanty - گروه فیزیولوژی، بیمارستان IMS و SUM، سیکشا او آنوساندان، دانشگاه بوبانشوار، اودیشا، هند. http://orcid.org/0000-0001-9269-9346
  • Tapaswini Mishra* - گروه فیزیولوژی، بیمارستان IMS و SUM، سیکشا او آنوساندان، دانشگاه بوبانشوار، اودیشا، هند. http://orcid.org/0000-0002-2057-4517
  • Arati Meher - گروه فیزیولوژی، بیمارستان IMS و SUM، سیکشا او آنوساندان، دانشگاه بوبانشوار، اودیشا، هند. http://orcid.org/0000-0003-0042-7904

DOI::

https://doi.org/10.22100/jkh.v17i2.2826

چکیده

مقدمه: مواجهه بالینی اولیه (ECE) يک روش اموزشي است که در آن دانشجویان پزشکی بسیار قبل از مرحله بالینی خود، یعنی از سال اول پزشکی، با بیماران مواجه مي‌شوند. مواجهه بالینی اولیه در سال‌هاي اخير در برنامه درسی پزشکی معرفی شده است تا شکاف بین بخش‌های بالینی و پايه را پر کند و به دانشجویان کمک کند تا آموزش علوم پایه را با مفاهیم بالینی مرتبط کنند.

مواد و روش‌ها: هدف از این مطالعه، تحلیل ادراک دانشجویان نسبت به معرفی مواجهه بالینی اولیه در فیزیولوژی بود. این مطالعه در گروه فیزیولوژی انجام شد. این مطالعه پس از اخذ مجوز اخلاقی سازمانی و رضایت کلیه شرکت‌کنندگان انجام شد. در مجموع 115 دانشجوی دوره اول مقطع کارشناسی پزشکی برای شرکت در مطالعه داوطلب شدند. درک دانش‌آموزان در مورد ECE از طریق بازخورد آنها با استفاده از یک پرسشنامه از پیش تأیید شده حاوی سؤالات بسته و باز در مورد ECE جمع‌آوری شد.

نتایج: دانشجویان عنوان کردند که ECE روش مناسبي است که به ارتباط فیزیولوژی با موارد بالینی و درک اهمیت یادگیری فیزیولوژی کمک مي‌کند. دانش‌آموزان پاسخ مثبتی نسبت به معرفی ECE در برنامه درسی جدید خود نشان دادند.

نتیجه‌گیری: ما به این نتیجه رسیدیم که دانشجویانی که در معرض جلسات اولیه بالینی قرار گرفتند، بیشتر از دانشجویانی که فقط در معرض یادگیری سنتی قرار داشتند، فراگرفتند. ما انتظار داریم ECE قطعاً علاقه بیشتری را در دانشجویان پزشکی به‌عنوان پزشکان آینده ایجاد کند و آنها را تشویق کند تا فراتر از کلاس‌های فیزیولوژی فکر کنند و روند بیماری را مطالعه کنند.

فایل‌های دیگر

چاپ شده

2022-07-16

شماره

نوع مقاله

مقاله پژوهشي