بازگشت به جزئیات مقاله بررسی مولکولی فراوانی لیستریا مونوسیتوژنز جداسازی شده از شیر به روشReal-time PCR در استان زنجان و شناسایی ژن‌های ویرولانس دانلود دانلود PDF