##submission.viewingPreview##

بررسی مولکولی فراوانی لیستریا مونوسیتوژنز جداسازی شده از شیر به روشReal-time PCR در استان زنجان و شناسایی ژن‌های ویرولانس

نویسندگان

  • محمدجواد محمدرضایی - گروه میکروب‌شناسی و ویروس‌شناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی زنجان، زنجان، ایران. orcid https://orcid.org/0000-0002-3104-2065
  • داوود افشار - گروه میکروب‌شناسی و ویروس‌شناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی زنجان، زنجان، ایران. orcid https://orcid.org/0000-0002-3259-3790
  • کامیار منصوری - گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی زنجان، زنجان، ایران. orcid https://orcid.org/0000-0003-3527-4741
  • سیامک حیدرزاده - گروه میکروب‌شناسی و ویروس‌شناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی زنجان، زنجان، ایران. orcid https://orcid.org/0000-0003-3782-2916

DOI::

https://doi.org/10.22100/jkh.v18i3.2905

چکیده

مقدمه: لیستریا مونوسیتوژنز یکی از مهمترین پاتوژن‌های غذایی است که منابع غذایی مختلفی مانند شیر خام، پنیر، بستنی، سبزیجات، غذاهای آماده (RTE)، مرغ، گوشت و ماهی را آلوده می‌کند. لیستریا مونوسیتوژنز می‌تواند باعث بیماری‌های شدید از جمله مننژوانسفالیت، سقط جنین، سپتی‌سمی‌با میزان مرگ و میر بالا (%30) در انسان شود. از آنجا که لیستریا مونوسیتوژنز توانایی سقط، زایمان زودرس و تولد نارس نوزادان را دارد که اثرات پایدار و طولانی مدتی بر سیستم عصبی مرکزی و حرکتی (مننگوانسفالیت، سپتی‌سمی) دارد.

مواد و روش‌ها: در مطالعه حاضر، 150 نمونه شیر خام از استان زنجان به‌صورت دوره‌ای جمع‌آوری شد. نمونه‌های جمع‌آوری شده در محیط کشت BLEB کشت داده شدند. سپس نمونه‌ها به‌صورت خطی در محیط‌های بلاد آگار و PALCAM آگار کشت داده شدند و در دمای C°35 به مدت 48 ساعت انکوبه شدند. Real-time PCR روی ژن hlyA انجام شد. وجود یا عدم وجود ژن‌های ویرولانس در نمونه مثبت نیز توسط روش PCR مورد ارزیابی قرار گرفت.

نتايج: در این مطالعه، از 150 نمونه شیر، تنها یک نمونه در هر دو روش Real-time PCR و روش‌های متداول آزمایشگاهی مثبت گزارش گردید. این جدایه حاوی سه ژن ویرولانس (hlyA، actA و prf-A) در بین ژن‌های ویرولانس مورد مطالعه بود که در پاتوژنز باکتریایی نقش دارند.

نتیجه‌گیری: در مطالعه ما، یک نمونه شیر آلوده به لیستریا مونوسیتوژنز با روش Real-time PCR گزارش شد که این جدایه در محیط کشت رشد کرد و دارای سه ژن ویرولانس بود. در این مطالعه، شیوع لیستریا مونوسیتوژنز در استان زنجان نسبت‌به مطالعات قبلی کمتر بود که شیوع کمتر آن را می‌توان به کم بودن تعداد نمونه و فصل نمونه‌برداری نسبت داد، زیرا شیوع این باکتری در فصول مختلف متفاوت است.

مراجع

Lopes-Luz L, Mendonça M, Bernardes Fogaça M, Kipnis A, Bhunia AK, Bührer-Sékula S. Listeria monocytogenes: review of pathogenesis and virulence determinants-targeted immunological assays. Critical Reviews in Microbiology 2021:1-20. doi: 10.1080/1040841X.2021.1911930

Chen J-Q, Healey S, Regan P, Laksanalamai P, Hu Z. PCR-based methodologies for detection and characterization of Listeria monocytogenes and Listeria ivanovii in foods and environmental sources. Food Science and Human Wellness 2017;6:39-59. doi: 10.1016/j.fshw.2017.03.001

Heo EJ, Song BR, Park HJ, Kim YJ, Moon JS, Wee SH, et al. Rapid detection of Listeria monocytogenes by real-time PCR in processed meat and dairy products. Journal of Food Protection 2014;77:453-8. doi: 10.4315/0362-028X.JFP-13-318

Rodríguez-Lázaro D, Pla M, Scortti M, Monzó HJ, Vázquez-Boland JA. A novel real-time PCR for Listeria monocytogenes that monitors analytical performance via an internal amplification control. Applied and Environmental Microbiology 2005;71:9008-12. doi: 10.1128/AEM.71.12.9008-9012.2005

Nayak DN, Savalia C, Kalyani I, Kumar R, Kshirsagar D. Isolation, identification, and characterization of Listeria spp. from various animal origin foods. Veterinary World 2015;8:695-701. doi: 10.14202/vetworld.2015.695-701

Heidarzadeh S, Dallal MMS, Pourmand MR, Pirjani R, Foroushani AR, Noori M, et al. Prevalence, antimicrobial susceptibility, serotyping and virulence genes screening of Listeria monocytogenes strains at a tertiary care hospital in Tehran, Iran. Iranian Journal of Microbiology 2018;10:307.

Liu D, Lawrence ML, Austin FW, Ainsworth AJ. A multiplex PCR for species- and virulence-specific determination of Listeria monocytogenes. J Microbiol Methods 2007;71:133-40. doi: 10.1016/j.mimet.2007.08.007

Montero D, Bodero M, Riveros G, Lapierre L, Gaggero A, Vidal RM, et al. Molecular epidemiology and genetic diversity of Listeria monocytogenes isolates from a wide variety of ready-to-eat foods and their relationship to clinical strains from listeriosis outbreaks in Chile. Frontiers in Microbiology 2015;6:384. doi: 10.3389/fmicb.2015.00384

Kayode AJ, Semerjian L, Osaili T, Olapade O, Okoh AI. Occurrence of multidrug-resistant Listeria monocytogenes in environmental Waters: A menace of environmental and public health concern. Frontiers in Environmental Science 2021;9. doi: 10.3389/fenvs.2021.737435

Rodriguez C, Taminiau B, García-Fuentes E, Daube G, Korsak N. Listeria monocytogenes dissemination in farming and primary production: Sources, shedding and control measures. Food Control 2021;120:107540. doi: 10.1016/j.foodcont.2020.107540

Jooste P, Jordan K, Leong D, Alvarez-Ord, oñez A. Listeria monocytogenes in food: Control by monitoring the food processing environment. African Journal of Microbiology Research 2016;10:1-14. doi: 10.5897/AJMR2015.7832

Pauly T, Tham W. Survival of Listeria monocytogenes in wilted and additive-treated grass silage. Acta Veterinaria Scandinavica 2003;44:1-14. doi: 10.1186/1751-0147-44-73

Maury MM, Bracq-Dieye H, Huang L, Vales G, Lavina M, Thouvenot P, et al. Hypervirulent Listeria monocytogenes clones’ adaption to mammalian gut accounts for their association with dairy products. Nature Communications 2019;10:1-13. doi: 10.1038/s41467-019-10380-0

Swaminathan B, Gerner-Smidt P. The epidemiology of human listeriosis. Microbes and Infection 2007;9:1236-43. doi: 10.1016/j.micinf.2007.05.011

Carrique-Mas J, Hökeberg I, Andersson Y, Arneborn M, Tham W, Danielsson-Tham M-L, et al. Febrile gastroenteritis after eating on-farm manufactured fresh cheese–an outbreak of listeriosis? Epidemiology & Infection 2003;130:79-86. doi: 10.1017/S0950268802008014

Nero L, De Mattos M, De Aguiar Ferreira Barros M, Ortolani M, Beloti V, de Melo Franco B. Listeria monocytogenes and salmonella spp. in raw milk produced in Brazil: occurrence and interference of indigenous microbiota in their isolation and development. Zoonoses and Public Health 2008;55:299-305. doi: 10.1111/j.1863-2378.2008.01130.x

Arslan S, Özdemir F. Prevalence and antimicrobial resistance of Listeria spp. in homemade white cheese. Food Control 2008;19:360-3. doi: 10.1016/j.foodcont.2007.04.009

Shamloo Aghakhani E, Jalali M, Mirlohi M, Abdi Moghadam Z, Shamloo Aghakhani E, Reza Maracy M, et al. Prevalence of Listeria species in raw milk in Isfahan, Iran. Journal of Isfahan Medical School 2012;30:1355-63. doi: 10.4103/2277-9183.150384

Konosonoka I, Jemeljanovs A, Osmane B, Ikauniece D, Gulbe G. Incidence of listeria spp. in dairy cows feed and raw milk in Latvia. International Scholarly Research Notices 2012;2012. doi: 10.5402/2012/435187

Barkallah M, Gharbi Y, Hmani M, Mallek Z, Gautier M, Gdoura R, et al. Locked nucleic acid probe-based real-time PCR for the diagnosis of listeria monocytogenes in ruminants. Mol Cell Probes 2016;30:138-45. doi: 10.1016/j.mcp.2016.02.010

Denis E, Bielińska K, Wieczorek K, Osek JJJoVR. Multiplex real-time PCRs for detection of Salmonella, Listeria monocytogenes, and verotoxigenic Escherichia coli in carcasses of slaughtered animals. Journal of Veterinary Research 2016;60:287-92. doi: 10.1515/jvetres-2016-0044

Kim D-H, Chon J-W, Kim H, Kim H-S, Choi D, Kim Y-J, et al. Comparison of culture, conventional and real-time PCR methods for listeria monocytogenes in foods. Korean J Food Sci Anim Resour 2014;34:665-73. doi: 10.5851/kosfa.2014.34.5.665

Kędrak-Jabłońska A, Budniak S, Krupa M, Szczawińska A, Reksa M, Szulowski K, et al. Detection of listeria spp. and listeria monocytogenes in biological samples by SYBR green i and taqman probe-based real-time PCRs. J Vet Res 2017;61:427-32. doi: 10.1515/jvetres-2017-0069

Vanegas MC, Vásquez E, Martinez AJ, Rueda AM. Detection of listeria monocytogenes in raw whole milk for human consumption in colombia by real-time PCR. Food Control 2009;20:430-2. doi: 10.1016/j.foodcont.2008.07.007

Mohammed HO, Stipetic K, McDonough PL, Gonzalez RN, Nydam DV, Atwill ER. Identification of potential on-farm sources of Listeria monocytogenes in herds of dairy cattle. American Journal of Veterinary Research 2009;70:383-8. doi: 10.2460/ajvr.70.3.383

Fox E, O'Mahony T, Clancy M, Dempsey R, O'Brien M, Jordan K. Listeria monocytogenes in the Irish dairy farm environment. J Food Prot 2009;72:1450-6. doi: 10.4315/0362-028x-72.7.1450

Jalali M, Abedi D. Prevalence of Listeria species in food products in Isfahan, Iran. International Journal of Food Microbiology 2008;122:336-40. doi: 10.1016/j.ijfoodmicro.2007.11.082

Rahimi E, Ameri M, Momtaz H. Prevalence and antimicrobial resistance of Listeria species isolated from milk and dairy products in Iran. Food Control 2010;21:1448-52. doi: 10.1016/j.foodcont.2010.03.014

Jamshidi A, Khanzadi S. The presence of Listeria monocytogenes in raw milk samples in Mashhad, Iran. Iranian Journal of Veterinary Research 2011;11:363-7. doi: 10.22099/IJVR.2010.108

Mena C, Almeida G, Carneiro Ls, Teixeira P, Hogg T, Gibbs PA. Incidence of Listeria monocytogenes in different food products commercialized in Portugal. Food Microbiology 2004;21:213-6. doi: 10.1016/S0740-0020(03)00057-1

Rudolf M, Scherer S. High incidence of Listeria monocytogenes in European red smear cheese. International Journal of Food Microbiology 2001;63:91-8. doi: 10.1016/s0168-1605(00)00413-x

Liu D. Identification, subtyping and virulence determination of Listeria monocytogenes, an important foodborne pathogen. Journal of Medical Microbiology 2006;55:645-59. doi: 10.1099/jmm.0.46495-0

Vázquez-Boland JA, Kuhn M, Berche P, Chakraborty T, Domı́nguez-Bernal G, Goebel W, et al. Listeria pathogenesis and molecular virulence determinants. Clinical Microbiology Reviews 2001;14:584-640. doi: 10.1128/CMR.14.3.584-640.2001

Heidarzadeh S, Pourmand MR, Hasanvand S, Pirjani R, Afshar D, Noori M, et al. Antimicrobial susceptibility, serotyping, and molecular characterization of antibiotic resistance genes in Listeria monocytogenes isolated from pregnant women with a history of abortion. Iranian Journal of Public Health 2021;50:170-9. doi: 10.18502/ijph.v50i1.5084

Mojtahedi A, Tarrahi MJ, Sepahvand A, Khakpour A, Radsari E, Tvasoli M, et al. Frequency determination of listeria contamination in dairy products and their antibiotic resistance pattern. Yafteh 2004;6:27-32.

شماره

نوع مقاله

مقاله پژوهشي

مقالات بیشتر خوانده شده از همین نویسنده

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>