بررسی اثر عصاره آبی بذر درمنه کوهی بر پروماستیگوت و آماستیگوت لیشمانیا ماژور در شرایط برون‌تنی. مجله دانش و تندرستي در علوم پایه پزشکی, [S. l.], v. 17, n. 1, p. Page:9–17, 2022. DOI: 10.22100/jkh.v17i1.2569. Disponível em: https://knh.shmu.ac.ir/index.php/site/article/view/2569.. Acesso em: 18 jul. 2024.