“بررسی اثر عصاره آبی بذر درمنه کوهی بر پروماستیگوت و آماستیگوت لیشمانیا ماژور در شرایط برون‌تنی”. مجله دانش و تندرستي در علوم پایه پزشکی 17, no. 1 (March 13, 2022): Page:9–17. Accessed July 18, 2024. https://knh.shmu.ac.ir/index.php/site/article/view/2569.