بازگشت به جزئیات مقاله تأثیر سه نوع تمرین مقاومتی، هوازی، ترکیبی بر سطوح سرمی فاکتور متمایزکننده رشد (GDF-15) مردان سالمند فعال دانلود دانلود PDF