تأثیر سه نوع تمرین مقاومتی، هوازی، ترکیبی بر سطوح سرمی فاکتور متمایزکننده رشد (GDF-15) مردان سالمند فعال

نویسندگان

  • حسن نوری نژاد - دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی، گروه تخصصی تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران. orcid https://orcid.org/0000-0002-0425-0571
  • حسین عابد نطنزی - گروه تخصصی تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران. orcid https://orcid.org/0000-0001-6638-1131
  • شهرام سهیلی - گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهر قدس، تهران، ایران. orcid https://orcid.org/0000-0003-4407-1890
  • ماندانا غلامی - گروه تخصصی تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران. orcid https://orcid.org/0000-0001-8960-4123

DOI::

https://doi.org/10.22100/jkh.v17i4.2469

چکیده

مقدمه: فاکتور متمایزکننده رشد (GDF-15) به‌عنوان پیش‌بینی‌کننده عوارض جانبی در بیماران به‌ویژه در انفارکتوس میوکارد و آنژین مزمن و نیز به‌عنوان بیومارکر در حال ظهور برای بیماری تحت بالینی اولیه و پیش‌آگهی برای حوادث قلبی عروقی و مرگ و میر شناخته شده است. در نتیجه GDF-15 بهعنوان پیش‌گویی‌کننده برای انواع بیماریهای قلبی عروقی مانند نارسایی قلبی، تحت تأثیر تمرین و فعالیت ورزشی قرار میگیرند. هدف مطالعه حاضر بررسی اثر هشت هفته تمرینات مقاومتی، هوازی، ترکیبی بر سطوح سرمی GDF-15 مردان سالمند فعال بود.

مواد و روش‌ها: در این مطالعه تعداد آزمودنی 36 نفر به‌صورت تصادفی هدفمند در سه گروه 12 نفری (1- تمرین مقاومتی، 2- تمرین هوازی و 3- تمرین ترکیبی) مورد مطالعه قرار گرفتند. میزان GDF-15 سرمی آزمودنی‌ها با استفاده از روش الایزای ساندویچی توسط کیت‌های مخصوص مطابق با روش درج شده در بروشور کیت ارزیابی و ثبت شد. سپس آزمودنی‌ها به مدت 8 هفته به اجرای پروتکل‌های تمرینی مربوطه پرداختند پس از اتمام تمرینات داده‌های پس آزمون مشابه با شرایط پیش آزمون ارزیابی و ثبت شد. اطلاعات حاصل توسط آزمون t همبسته و آزمون تعقیبی شفه جهت بررسی تغییرات بین گروه‌ها استفاده و در محیط SPSS تحلیل گردید

نتایج: نتایج نشان داد پس از اعمال تمرینات هوازی میزان GDF-15 سرمی به میزان 4/6% افزایش معنی‌داری دارد. لیکن پس از تمرینات مقاومتی 05/18% کاهش داشته و پس از تمرینات ترکیبی بدون تغییر معنی‌دار بود.

نتیجه‌گیری: نتایج تحقیق حاضر ضمن تأیید ضمنی یافته‌های تحقیقات قبلی، نشان می‌دهد که بر خلاف تصور عمومی جامعه مبنیبر تأثیر مثبت اجرای تمرینات هوازی در بهبود فاکتورهای قلبی، حداقل در خصوص فاکتور GDF-15، این اجرای تمرینات مقاومتی است که تأثیر مثبت معنی‌دار داشته و بهبود فاکتورهای خطر به‌ویژه کاهش سطوح سرمیGDF-15 را موجب خواهد شد.

بیوگرافی نویسنده

  • حسن نوری نژاد، - دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی، گروه تخصصی تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.

    گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی

    استادیار

مراجع

Jerome L. Fleg. Aerobic Exercise in the Elderly: A Key to Successful Aging. Specialty: Aging, ‎Cardiology. Institution: Division of Cardiovascular Sciences. National Heart. Lung, and ‎Blood Institute, National Institutes of Health. Address,2018;6701-20892.

Malekshahi Nia H, Dehkhoda M, Ahangarpour A, Rajabi H, The effect of 6 weeks of continuous aerobic exercise on insulin resistance, nitric oxide and some lipid profiles of diabetic male rats. Jundishapur Scientific Medical Journal 2018;17:4. doi: 10.22118/JSMJ.2018.158583.1530

Fábio S, Lira G, Pimentel D, Ronaldo VT. Exercise training improves sleep pattern ‎and metabolic profile in elderly people in a time-dependent manner. Lipids Health 2011;10: ‎‎113-124. doi: 10.1186/1476-511X-10-113

SonuPunia, Sivachidambaram K,Varun S. Effect of Aerobic Exercise Training on ‎Blood Pressure in Indians: Systematic Review. International Journal of Chronic Diseases 2016;1370148:8. doi: 10.1155/2016/1370148

Fadavi-Ghaffari M, Azad A, Meimandi M, Arani-Kashani Z, Gorbanpoor H, The psychometric properties of falls efficacy scale in the elderly Iranian resident of nursing homes. Iranian Rehabilitation Journal 2019;17:197-206. doi: 10.32598/irj.17.3.197

Abete, P., Testa, G., Della-Morte, D., Gargiulo, G., Galizia, G., De Santis, D., Cacciatore, F. Treatment for chronic heart failure in the elderly: current practice and problems. Heart Failure Reviews 2013; 18:529-51. doi:10.1007/s10741-012-9363-6

Viviane M, Paul B, Johan V, Manuella M, Viviane VH, Cathe´rine De M, Nadine P, Floris L, Christiaan J, Combined endurance/resistance training reduces NT-proBNP levels in patients with chronic heart failure. Clinical research. European Heart Journal 2004;25:1797-805. doi: 10.1016/j.ehj.2004.07.022

Rangers E, Mirzaei B, Rahmaninia F. The effect of resistance training on serum levels of high sensitivity troponin I and GDF-15 in elderly men. Journal of Health Promotion Management 2019;6. doi: 10.22049/JAHSSP.2022.27711.1449

Hofmann M, Halper B, Oesen S, Franzke B, Stuparits P, Tschan H, et al. Serum concentrations of insulin-like growth factor-1, members of the TGF-beta superfamily and follistatin do not reflect different stages of dynapenia and sarcopenia in elderly women. Experimental Gerontology 2015;64:35-45. doi: 10.1016/j.exger.2015.02.008

ShanhuiXie, Liping Lu, Liwei L. Growth differentiation factor-15 and the risk of cardiovascular diseases and all-cause mortality: A meta-analysis of prospective studies. Clinical Cardiology Wiley 2019;42:513-23. doi: 10.1002/clc.23159

Lok DJ, Klip IT, Lok SI, Badings E, van Wijngaarden J, Voors AA, et al. Incremental prognostic power of novel biomarkers (growth-differentiation factor-15, high-sensitivity C-reactive protein, galectin-3, and high-sensitivity troponin-T) in patients with advanced chronic heart failure. The American Journal of Cardiology 2013;112:831-7. doi: 10.1016/j.amjcard.2013.05.013

Ding Q, Mracek T, Gonzalez-Muniesa P, Kos K, Wilding J, Trayhurn P, et al. Identification of macrophage inhibitory cytokine-1 in adipose tissue and its secretion as an adipokine by human adipocytes. Endocrinology 2009;150:1688-96. doi: 10.1210/en.2008-0952

Jurczyluk J, Brown D, Stanley K, Polarised secretion of cytokines in primary human microvascular endothelial cells is not dependent on N-linked glycosylation. Cell Biology International 2003;27:997-1003. doi:10/1016/j.cellbi.2003.09.002

Kempf T, Eden M, Strelau J, Naguib M, Willenbockel C, Tongers J, et al. The transforming growth factor-β superfamily member growth-differentiation factor-15 protects the heart from ischemia/reperfusion injury. Circulation Research 2016; 98:351-60. doi: 10.1161/01.RES.0000202805.73038.48

دانلود

فایل‌های دیگر

چاپ شده

2023-01-08

شماره

نوع مقاله

مقاله پژوهشي

مقالات بیشتر خوانده شده از همین نویسنده

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>