##article.return## اثر هشت هفته تمرین استقامتی و تزریق قطعه لیپولیتیک هورمون رشد (AOD9604) بر آنزیم‌های کبد و CK18 موش‌های سوری القاء شده به کبد چرب غیرالکلی ناشی از رژیم غذایی پر چرب دانلود ##common.downloadPdf##