اثر هشت هفته تمرین استقامتی و تزریق قطعه لیپولیتیک هورمون رشد (AOD9604) بر آنزیم‌های کبد و CK18 موش‌های سوری القاء شده به کبد چرب غیرالکلی ناشی از رژیم غذایی پر چرب

  • Mohsen Dehbashi - دانشجوی دکتری تخصصی بیوشیمی و متابولیسم ورزشی- دانشکده علوم ورزشی- دانشگاه فردوسی- مشهد- ایران.
  • Mehrdad Fathie * - دانشیار فيزيولوژي ورزشی- دانشکده علوم ورزشی- دانشگاه فردوسی- مشهد- ایران.
  • Seyyed Reza Attarzadeh Hosseini - استاد فيزيولوژي ورزشی- دانشکده علوم ورزشی- دانشگاه فردوسی- مشهد- ایران.
  • Mohammad Mosaferi Ziaaldini - استادیار فيزيولوژي ورزشی- دانشکده علوم ورزشی- دانشگاه فردوسی- مشهد- ایران.

چکیده

مقدمه: کبد چرب در جامعه جهانی در حال افزایش است، لذا هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی اثر تمرین استقامتی، تزریق قطعه لیپولیتیک هورمون رشد (AOD9604-فرگمنت) بر سطوح CK18 و آنزیم‌‌های کبد موش‌های سوری القاء شده به کبد چرب می‎باشد.
مواد و روش‌ها: در این پژوهش تجربی 28 سر موش به چهار گروه هفت‌تایی، کنترل (C)، تمرین (E)، تمرین + فرگمنت (EA)، فرگمنت بدون تمرین (A) تقسیم شدند. برنامه تمرین استقامتی به مدت هشت هفته و پنج جلسه در هفته اجرا شد. پروتکل تزریق فرگمنت روزانه 250 پیکوگرم به ازای هر کیلوگرم از وزن بدن در نظر گرفته شد. نمونه‌ها پس از 48 ساعت از آخرین جلسه تمرین مورد ارزیابی قرار گرفتند. جهت ارزیابی داده‌ها از آزمون آماری تحلیل واریانس و آزمون تعقیبی توکی استفاده شده.
نتايج: CK18 در مقایسه با گروه کنترل در گروه E کاهش معنادار نشان داد (00/0P=)؛ شاخص HOMA-IR در دو گروه E (00/0P=) و EA (03/0P=) کاهش معنادار داشت، اما در گروه A تغییرات معنادار نبود (15/0P=)؛ تغییرات AST در هیچ یک از گروه‌ها معنادار نشد (060/0P=)؛ همچنین مقادیر ALT در هر سه گروه E (00/0P=)، A (00/0P=)، EA (00/0P=) نسبت به گروه کنترل کاهش معنادار داشت.
نتیجه‌گیری: علی‌رغم عدم ایجاد تأثیر منفی در اثر مصرف AOD9604، اما تمرین استقامتی به تنهایی پاسخ بهتری نسبت به این پپتید نشان داد و به نظر می‌رسد، فرگمنت در کنار تمرین وزشی می‌تواند در بهبود نشانگان کبد چرب مؤثر واقع شود.
انتشار مقاله
آوریل 14, 2021
نوع مقاله
مقاله پژوهشي
چگونه ارجاع دهیم؟
DEHBASHI, Mohsen et al. اثر هشت هفته تمرین استقامتی و تزریق قطعه لیپولیتیک هورمون رشد (AOD9604) بر آنزیم‌های کبد و CK18 موش‌های سوری القاء شده به کبد چرب غیرالکلی ناشی از رژیم غذایی پر چرب. مجله دانش و تندرستي در علوم پایه پزشکی, [S.l.], p. Page:12-19, آوریل. 2021. ISSN 2345-3753. قابل دسترسی در: <https://knh.shmu.ac.ir/index.php/site/article/view/2476>. تاریخ دسترسی: 17 مه 2021 doi: http://dx.doi.org/10.22100/jkh.v4i15.2476.