##article.return## اثر تمرین تناوبی شدید و تداومی متوسط بر رگزایی در رتهای مبتلا به انفارکتوس میوکارد دانلود ##common.downloadPdf##