بازگشت به جزئیات مقاله اثربخشي برنامه آموزشي رژيم غذايي بر كنترل عوامل خطر سندرم متابوليك و شاخص‌هاي استرس اكسيداتيو در پرسنل دانشگاه علوم پزشكي شاهرود دانلود دانلود PDF