اثربخشي برنامه آموزشي رژيم غذايي بر كنترل عوامل خطر سندرم متابوليك و شاخص‌هاي استرس اكسيداتيو در پرسنل دانشگاه علوم پزشكي شاهرود

نویسندگان

  • Maryam Abbasian - دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شاهرود، شاهرود، ايران. http://orcid.org/0000-0001-7841-7920
  • Hossein Ebrahimi - مركز تحقیقات علوم رفتاري و اجتماعی در سلامت، دانشگاه علوم پزشکی شاهرود، شاهرود، ايران. http://orcid.org/0000-0001-5731-7103
  • Pirasteh Norozi - دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شاهرود، شاهرود، ايران.
  • Mohammad Hossein Ebrahimi - دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شاهرود، شاهرود، ايران. http://orcid.org/0000-0002-1725-861X
  • Mehri Delvarianzadeh* - دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شاهرود، شاهرود، ايران. http://orcid.org/0000-0002-0223-3276

DOI::

https://doi.org/10.22100/jkh.v17i2.2696

چکیده

مقدمه: سندرم متابولیک مشکلی است که سلامت عمومی را تهدید می‌کند. این مطالعه با هدف تأثیر اثربخشی برنامه آموزش تغذیه در کنترل خطر سندرم متابولیک (MetS) و شاخص‌های استرس اکسیداتیو در پرسنل شاغل در دانشگاه علوم پزشکی شاهرود انجام شد.

مواد و روش‌ها: این کارآزمایی بالینی تصادفی بر روی 92 نفر از کارکنان دارای سندرم متابولیک (MetS) در سال 2019 انجام شد. معیار ATP III برای تشخیص MetS مورد استفاده قرار گرفت، افراد مبتلا به دو گروه با استفاده از بلوک چهارتایی تقسیم شدند. در گروه‌های کنترل، از سخنرانی‌های آموزشی کوتاه و گروه مداخله مشاوره تغذیه فردی دریافت کردند. قبل و بعد از 12 هفته، اثربخشی آموزش و مشاوره تغذیه در کنترل عوامل خطر MetS و شاخص‌های استرس اکسیداتیو در دو گروه مورد بررسی قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها، از آمار توصیفی، مقایسه متغیرهای کیفی از آزمون مجذور کای و برای مقایسه میانگین گروهی قبل و بعد از مداخله، از آزمون تی مستقل استفاده شد (05/0P<). از نظر آماری معنی‌دار در نظر گرفته شد. کلیه تجزيه و تحليل آماری با استفاده از (نرم‌افزار SPSS) انجام شد.

نتایج: از نظر دور کمر، فشار خون، وزن، BMI و ظرفیت تام آنتی‌اکسیدانی بین دو گروه تفاوت بعداز مداخله تفاوت معنی‌داری وجود داشت (05/0P<).

نتیجه‌گیری: رعایت رزیم غذایی و برنامه آموزش تغذیه می‌تواند عوامل خطر سندرم متابولیک را کاهش داده لذا بهبود شیوه زندگی با حفظ وزن ایده‌آل توصیه می‌گردد.

بیوگرافی نویسندگان

Maryam Abbasian، - دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شاهرود، شاهرود، ايران.

 

Hossein Ebrahimi، - مركز تحقیقات علوم رفتاري و اجتماعی در سلامت، دانشگاه علوم پزشکی شاهرود، شاهرود، ايران.

 

Mohammad Hossein Ebrahimi، - دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شاهرود، شاهرود، ايران.

 

Mehri Delvarianzadeh*، - دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شاهرود، شاهرود، ايران.

 

فایل‌های دیگر

چاپ شده

2022-07-13

شماره

نوع مقاله

مقاله پژوهشي

مقالات بیشتر خوانده شده از همین نویسنده

1 2 > >>