بررسی میزان آگاهی کارکنان اتاق عمل در ارتباط با منابع احتراق و راه‌های پیش¬گیری از آن در اتاق ‏عمل

نویسندگان

  • Hossein Bagheri دانشکده علوم پزشکی شاهرود- گروه پرستاری
  • Hossein Ebrahimi دانشکده علوم پزشکی شاهرود- گروه پرستاری
  • Haneye Amozade دانش آموخته پرستاری دانشکده علوم پزشکی شاهرود
  • Najme Najafi دانش آموختگان اتاق عمل دانشکده علوم پزشکی شاهرود
  • Arezo Darisavi دانش آموختگان اتاق عمل دانشکده علوم پزشکی شاهرود
  • Sepedi Abedi دانش آموختگان اتاق عمل دانشکده علوم پزشکی شاهرود
  • Giti Atashsokhan دانشکده علوم پزشکی شاهرود- گروه مامایی

DOI::

https://doi.org/10.22100/jkh.v2i2.231

کلمات کلیدی:

احتراق، کارکنان اتاق¬عمل، پیش¬گیری از حریق

چکیده

مقدمه: احتراق یكی از مهم‌ترین حوادث ترسناك و وحشت‏آور برای بیمار و اعضای تیم جراحی است كه ممكن است در حین عمل جراحی اتفاق بیفتد. این پژوهش به منظور بررسی میزان آگاهی کارکنان اتاق عمل در ارتباط با منابع احتراق و راه‌های پیش­گیری از آن در اتاق ‏عمل انجام شده است.

مواد و روش‌ها: در پژوهش توصیفی حاضر، نمونه‏گیری به صورت تمام شماری بوده و نمونه‏های پژوهش شامل كلیه کارکنان  تخصصی شاغل در اتاق عمل‌های بیمارستان‌های امام حسین (ع) و فاطمیه شاهرود (تعداد 48 نفر) بودند. در این پژوهش، میزان آگاهی نمونه ها از منابع احتراق         (منابع گرمایی، منابع اكسیژن و منابع قابل اشتعال) و راه‌های پیش­گیری از بروز حریق در اتاق عمل با استفاده از پرسش‌نامه‌ای طراحی شده در ارتباط با پیش­گیری و ایمنی از حریق در اتاق عمل مورد سنجش قرار گرفت. میانگین نمره آگاهی واحدهای مورد پژوهش در زمینه‌های یاد شده در بالا، بر مبنای 100-0 به سه سطح ضعیف، متوسط و خوب تقسیم‌بندی شد. داده­ها با استفاده از آزمون‌های آماری توصیفی و استنباطی (تی­مستقل، آنالیز واریانس یك‌طرفه و ضریب همبستگی پیرسون) مورد تجزیه و تحلیل و مقایسه قرار گرفت.

نتایج: بر اساس نتایج حاصل از پژوهش، بیش­ترین درصد (9/97%) واحدهای مورد پژوهش، برگزاری برنامه آموزشی در ارتباط با پیش­گیری و ایمنی از حریق در اتاق عمل را ضروری عنوان نموده بودند و همگی (100%) این برنامه‌ها را با  اهمیت و سودمند می‌دانستند. اغلب (4/85%) واحدهای پژوهش اظهار نموده بودند كه تا به حال دوره آموزشی خاصی در ارتباط با پیش­گیری و ایمنی از حریق در اتاق عمل طی نکرده‌اند. میانگین آگاهی کارکنان اتاق عمل در ارتباط با احتراق و پیش­گیری از آن در متخصصین بیهوشی 7/15­%، تكنسین‌های اتاق عمل 1/13%، تكنسین‌های هوشبری 4/12% و در بین جراحان 9/10% برآورد گردید. دركل 4/60% از کارکنان اتاق عمل دارای سطح آگاهی متوسط، 3/33% ضعیف و 3/6% خوب در ارتباط با احتراق و پیش­گیری از آن در اتاق ‏عمل بودند.

نتیجه­گیری: نتایج پژوهش حاضر نشان داد، متأسفانه اكثر کارکنان اتاق عمل از منابع احتراق و راه‌های پیش­گیری از آن آگاهی كافی ندارند. لذا بكارگیری شیوه‏های آموزشی مختلف جهت افزایش آگاهی کارکنان اتاق عمل در ارتباط با پیش­گیری و ایمنی از حریق در اتاق عمل پیشنهاد می‌گردد.

مراجع

Educational videos on surgical fires (editorial). Health Devices 2000; 29(7-8): 274- 80.

ECRI. Surgical fire hazards of alcohol. Health Devices 1999; 28(7): 286.

Oka J, Rhyne L, Early D, Fukuda L. OR Fire Safety. Torrance Memorial Medical Center Fire Safety Seminar. 2000 Oct; Available from: URL: http:// www.allmedexchange.com/Reference_Links/OR_Fire_Safety.htm.

Bruley ME. Surgical fires: perioperative communication is essential to prevent this rare but devastating complication. Qual Saf Health Care 2004; 13(6): 467- 71.

Moyer P. Operating room fires: How to prevent and minimize spread. Todays Surg Nurse 1998; 20(6): 13- 7.

Wolf GL. APA Panel. Danger from OR fires still a serious problem: ASA Panel reports risks. J Clin Monit Comput 2000; 16(3): 237- 8.

Thompson JW, Colin W, Snowden T, Hengesteg A, Stocks RM, Watson SP. Fire in the operating room during tracheostomy. South Med J 1998; 91(3):243- 7.

Salmon L. Fire in the OR prevention and preparedness. AORN J 2004; 80(1):42- 8.

Flowers J. Code red in the OR implementing an OR fire drill. AORN J 2004; 79(4): 797- 805.

Integrated¬ Publishing. Fire and Explosion Precauti- ons. 2004; Available from: URL: http://www .infodotinc.Com/content/medical/14295/css/14295_100.htm.

McCarthy PM, Gaucher KA. Fire in the OR developing a fire safety plan. AORN J 2004 Mar; 79(3): 588- 597.

A clinician's guide to surgical fires (editorial). How they occur, how to prevent them, how to put them out. Health Devices 2003; 32(1): 5- 24.

Kimberly Clark. Strategic Alliances for Product Differentiation. 2001; Available from: URL: http:// ww w. hlbcomm.com/csa/forp.htm.

McCranie J. Fire safety in the operating room. Todays OR Nurse 1994; 16(1): 33- 7.

Medical Products and Services business of Cardinal Health. OR Fire Prevention: A Comprehensive Look. 2002; Available from: URL: http://www.card inal.com/mps/brands/convertors/ORfire.asp.

The Sydney Morning Herald. Woman in labour catches fire during operation. 2002; Available from: URL: http://www.smh.com.au/articles/2002 /09/26 /10327342 61646.htm.

Stout G. An Introduction to Fire Safety. 2004; Ava- ilable from: URL: http://www.infectioncontroltod ay.com/artrefs/0a1refs.htm.

Horiguchi T, Ogawa J. Safety management in operating rooms. Nippon Geka Gakkai Zasshi 2003; 104(1): 29- 31.

Andersen K. Safe use of lasers in the operating room-what perioperative nurses should know. AORN J 2004; 79(1): 171- 88.

Finnegan JM. Staff education can prevent OR fires. Todays OR Nurse 1994; 16(3): 24- 6.

Anonymous. Educational videos on surgical fires. Health Devices 2003; 32(1): 25- 38.

Podnos YD, Williams RA. Fires in the operating room. Bulletin of the Am College of Surgeons 1997; 82(8): 15.

Lypson ML, Stephens S, Colletti L. Preventing surgical fires: who needs to be educated? Jt Comm J Qual Patient Saf 2005; 31(9): 522- 7.

##submission.downloads##

چاپ شده

2007-10-02

شماره

نوع مقاله

مقاله پژوهشي

مقالات بیشتر خوانده شده از همین نویسنده

1 2 > >>