بررسی شیوع و خصوصیات درد¬گلو پس از بیهوشی عمومی از طریق لوله داخل تراشه در بیماران تحت عمل جراحی

نویسندگان

  • Hossein Bagheri دانشکده علوم پزشکی شاهرود- گروه پرستاری
  • Javad Noorian بیمارستان امام حسین(ع) شاهرود- متخصص بیهوشی
  • Hossein Ebrahimi دانشکده علوم پزشکی شاهرود- گروه پرستاری
  • Zeinab Maghsood-Taleghani دانش آموخته پرستاری دانشکده علوم پزشکی شاهرود
  • Giti Atashsokhan دانشکده علوم پزشکی شاهرود- گروه مامایی

DOI::

https://doi.org/10.22100/jkh.v2i2.229

کلمات کلیدی:

بیهوشی عمومی، لوله‌گذاری داخل تراشه، دردگلو، شكستگی‌‌اندام‌ها

چکیده

مقدمه: لوله‌گذاری داخل تراشه، تكنیكی استاندارد برای انجام بیهوشی عمومی است كه می‌تواند استرس زیادی برای بیمار ایجاد نماید این پژوهش به منظور بررسی شیوع و خصوصیات درد گلو پس از بیهوشی عمومی از طریق لوله داخل تراشه در بیماران تحت عمل جراحی باز شكستگی‌های ‌‌اندام‌های انتهایی انجام شده است.

مواد و روش‌ها: در پژوهش توصیفی مقطعی حاضر، تعداد 78 بیمار 65-15 ساله تحت عمل جراحی باز شكستگی‌های ‌‌اندام‌ها به صورت غیرتصادفی و بر اساس مشخصات مورد نظر پژوهش‌گر انتخاب گردیدند. سپس با استفاده از پرسش‌نامه استاندارد درد مک‌گیل (فرم كوتاه شده) (McGill Pain Questionnaire-Short Form: (MPQ-SF)) وضعیت حسی، عاطفی، شدت درد و همچنین ارزیابی كلی درد گلو در هر یك از نمونه‌ها در طی دو فاصله زمانی یك ساعت و 24 ساعت پس از بیهوشی عمومی و خارج كردن لوله‌تراشه مورد سنجش قرار­گرفت. داده­ها با استفاده از آزمون‌های آماری توصیفی و استنباطی (تی مستقل، تی زوج، آنالیز واریانس یك‌طرفه و ضریب همبستگی پیرسون) مورد تجزیه و تحلیل و مقایسه قرار­گرفت. تجزیه و تحلیل یافته‌ها توسط نرم‌افزارSPSS  تحت ویندوز انجام شد.

نتایج: بر اساس یافته‌های پژوهش، میانگین سنی واحدهای مورد پژوهش 29 سال بود و با توجه به نتایج حاصل از پرسش‌نامه استاندارد خلاصه شده درد مگ‌گیل، میانگین شاخص حسی درد گلو، یك و 24 ساعت پس از بیهوشی به ترتیب 42/3 و 2/1 و میانگین شاخص عاطفی درد­گلو، یك و 24 ساعت پس از بیهوشی به ترتیب 14/1 و 46/0 محاسبه گردید. هم‌چنین میانگین شدت درد­گلو بر اساس مقیاس بصری درد، یك و 24 ساعت پس از بیهوشی به ترتیب 51/3 و 18/1 برآورد­شد. 6/75% واحدهای پژوهش از درد­گلو در یك ‌ساعت پس از بیهوشی شكایت داشتند كه 24 ساعت پس از بیهوشی این میزان به 5/29% رسید. در كل اكثریت واحدهای مورد پژوهش (3/33%) یك‌ ساعت پس از بیهوشی شدت درد را ناراحت‌كننده ارزیابی نموده بودند. آزمون آماری تی زوج، تفاوت معنی‌دار بین شاخص حسی و عاطفی و هم‌چنین شدت درد گلو در یك و 24 ساعت پس از بیهوشی نشان داد. میانگین شدت درد گلو در زنان نسبت به مردان بیشتر گزارش­گردید. آزمون آماری ضریب همبستگی پیرسون ارتباط معنی‏دار و معكوسی بین شدت درد گلو و سن در 24 ساعت پس از بیهوشی نشان داد.

نتیجه­گیری: با توجه به نتایج حاصل از پژوهش حاضر، هوشیاری نسبت به عوارض ناشی از بیهوشی عمومی از طریق لوله‌تراشه و بكارگیری راه‏كارهای مناسب جهت پیش گیری از عوارض پس از بیهوشی عمومی و افزایش رضایتمندی آنان از عمل جراحی یك ضرورت اساسی محسوب می‌گردد.

مراجع

Parmet JL, Colonna-Romano P, Horrow JC, Miller F, Gonzales J, Rosenberg H. The laryngeal mask airway reliably provides rescue ventilation in cases of unanticipated difficult tracheal intubation along with difficult mask ventilation. Anesth Analg 1998; 87: 661-5.

Tarazi EM, Philip BK. Friendliness of OR staff is top determinant of patient satisfaction with outpatient surgery. A J Anesth 1998; 25(4): 154-7.

Biro P. Sore throat following endotracheal intubatio- n . A prospective evaluation of causality. 2003 Dec; Available from: URL: http://www .researchproj ects.unizh.ch/med/unit40100/area145/p3305.htm.

Letto IP,Vanghan RS, editors. Difficulties in tracheal intubation. UK: W.B. Saunders Company Ltd;1997.

Haga Y, Ikei S, Ogawa M. Estimation of physiologic ability and surgical stress (E-PASS) as a new prediction scoring system for postoperative morbidity and mortality following gastrointestinal surgery. Surg Today 1999; 29: 219-225.

Dennis EM. Outpatient Anesthesia. 1998 Dec; Avail able from:URL:http://www.dcmsonline.org/jax-medicine/1998journals/december98/outpatient.htm.

Chung F, Mezei G. Factors contributing to a prolonged stay after ambulatory anesthesia. Anesth Analg 1999; 89: 1352-9.

Porter NE, Sidou V, Husson J. Postoperative sore throat: incidence and severity after the use of lidocaine, saline, or air to inflate the endotracheal tube cuff. AANA J 1999; 67(1): 49-52.

Mandel MB, Planinsic RM. University of Pittsburg Department of Anesthesiology / CCM Post Anesthesia Care Manual 2002; Available from: URL: http://www.pitt.edu/~mandel/cv1.htm.

Lagasse RS. Anesthesia Safety, Model or Myth: A review of the published literature and analysis of current original data. Anesth 2002; 97(6): 1335-7.

Higgins PP, Chung F, Mezei G. Postoperative sore throat after ambulatory surgery. Br J Anesth 2002; 88: 282-4.

Saifee R. Anesthesia, General. 2003 Nov; Available from: URL: http:// www.emedicine.com/ plastic/ topic110.htm.

Kurita N, Nakahashi K, Iwatsubo T, Shimoda T, Horiuchi T, Sha K, et al. Incidence and duration of hoarseness following endotracheal intubation. Masui 2002; 51(7): 737-42.

Rungreungvanich M, Thongsukh V, Tontisirin O, Tonglim N, Adipat J. Postoperative sore throat and hoarseness a comparison between endotracheal intubation and laryngeal mask insertion. 2000; Available from: URL: http://www.aaic.net.au/Art icle.asp ?D= 1999364.

Bennett MH, Isert PR, Cumming RG. Postoperative sore throat and hoarseness following tracheal intubation using air and saline to inflate the cuff. Anaesth and Intens Care Aug 2000; 28(4): 408.

Macario A. Which clinical anesthesia outcome are important to avoid? The perspective of patients. Anesth and Analg 1999; 89: 652-8.

Myles PS, Williams DL, Hendrata M, Anderson H, Weeks AM. Patient satisfaction after anaesthesia and surgery results of a prospective survey of 10811 patients. Br. J of Anaesth 2000; 84(1): 6-11.

##submission.downloads##

چاپ شده

2007-10-02

شماره

نوع مقاله

مقاله پژوهشي

مقالات بیشتر خوانده شده از همین نویسنده

1 2 > >>